วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่า มมร

เรียน ท่านนายก อุปนายก และกรรมการบริหารสมาคมทุกท่าน
1. กรุณาตรวจ/แก้ไข/รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554 ล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม


2. กรณีที่เข้าประชุมได้ แต่ไม่ได้ปริ้นต์ออกมา ก็ให้จดเฉพาะหน้า/บรรทัดที่/ข้อความที่แก้ไข
 แล้วเสนอต่อที่ประชุม


3. กรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ หากมีข้อแก้ไข โปรดแก้ไขแล้วส่งกลับทางอีเมล์นี้
ก่อน 16.00 น. (7 ก.ย.54)


4. หากมีข้อแนะนำเพิ่มเติม โปรดแจ้งรองเลขาธิการสมาคม (นันทภพ)

โทรศัพท์ 08 3615 0555 หรือ 0 2433 3739

อีเมล์ nuntabhop@gmail.com