วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทำวัตรเช้า


ภาคที่ ๑
1 ทำวัตรเช้า 
Morning Chanting

Arahaṃ sammā-sambuddho bhagavā.                             The Blessed One is Worthy&
                                                                                                Self-awakened.
Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi                  I bow down before the Awakened,
                                                                                                Blessed One.
(bow down)

Svākkhāto bhagavatā dhammo.                                          The Dhamma is well-expounded
by the Blessed One.(อ.ถนอม)
Dhammaṃ namasāmi.                                                               I pay homage to the Dhamma.

(bow down)

Supatipanno bhagavato sāvaka-sangho.                        The Sangha of the Blessed On’s
                                                                                                Disciples has practiced well.
Sanghaṃ namāmi.                                                       I pay respect to the Sangha.

(bow down)


Invocation ( by leader):

Yam-amha kho mayaṃ bhagavantaṃ                               We have gone for refuge to the Blessed
Saraṇam gatā,                                                                            One,
(uddissa pabbajitā) yo no bhagavā satthā     ( have gone forth on account of) the
                                                                                                Blessed One who  is our Teacher.
Yassa ca mayaṃ bhagavato dhammaṃ                          and in whose dhamma we delight.
Rocema.
Imehi sakkārehi taṃ bhagavantaṃ                    With these offerings we worship most 
Sasaddhammaṃ sasāvaka-sanghaṃ                               highly that Blessed One together with
Abhipūjayāma.                                                                               The True Dhamma& the sangha of his
                                                                                                Disciples.
Handa mayaṃ buddhassa bhagato                    Now let us chant the preliminary passage
Pubba-bhāganamakaraṃ karoma se:                               in homage to the Awakened One, the
                                                                                                Blessed One:

(All)

[Namo tassa] bhagavato arahato sammā-     Homage to the Blessed One, the Worthy
Sambuddhassa. ( Three times)                                 One, the Rightly Self-awakened One.


Praise for the Buddha

(leader)
Handa mayaṃ buddhābhithutiṃ karoma se: Now let us give high praise to the
                                                                                                Awakened One:

( All)

[Yo so tathāgato] arahaṃ sammā-                     He who has attained the Truth, the
Sambuddho,                                                                    Worthy One, Rightly Self-awakened,

Vijjā-carana-sampanno sugato tokavidū,                       consummate in knowledge& conduct,
                                                                                                One who has gone the good way, knower
                                                                                                Of the cosmos,

Anuttaro purisa-damma-sarathi                                           unexcelled trainer of those who can be
Satthā deva-manussānaṃ buddho bhagavā;                taught, teacher of human& divine beings;
                                                                                                Awakened; blessed;

Yo imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ                        who made known- having realized it
Sabrahmakaṃ,                                                                               through direct knowledge-this world
Sassamaṇa-brahmaṇim pajaṃ sadeva-                          with its devas, maras,maras, & brahamas
Manussaṃ sayaṃ abhiñña sacchikatvā                         its generations with their contemplatives
Pavedesi.                                                                          & priests, their rulers & common people;

Yo dhammaṃ desesi adi-kalyānaṃ                   who explained the Dhamma fine in the
Majjhe-kalyanaṃ pariyosāna-kalyaṇaṃ;                        beginning, fine in the middle;fine in
                                                                                                The end;

Satthaṃ sabbayañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ                who expounded the holy life both in its
Parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsesi,                       particulars&in its essence,entirely
                                                                                                Complete, surepassingly pure:

Tam-ahaṃ bhagavantaṃ abhipūjayāmi,                         I worship most highly that Blessed  One,
Tam-ahaṃ bhagavantaṃ sirasā namāmi.      To that Blessed One I bow my head
                                                                                                Down.
(Bow down)

Praise for the Dhamma

(Leader):

Handa mayaṃ dhammābhithutiṃ karoma se:              Now let us give high praise to
                                                                                                The Dhamma:

( All)
[Yo so svākkhāto] bhagavatā dhammo,                          The Dhamma well-expounded by the
                                                                                                Blessed One,

Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,                                          to be seen here & now, timeless, inviting
                                                                                                All to come & see,

Opanayiko paccattaṃ veditabbo                                       leading inward, to be seen by the wise 
Viññūhi:                                                                              for themselves:

Tam-ahaṃ dhammaṃ abhipūjayāmi,                                I worship most highly that Dhamma,
Tam-ahaṃ dhammaṃ sirasā namāmi.                             To that Dhamma I bow I bow my head
                                                                                                Down.

( Bow down)


Praise for the Dhamma

( Leader):

Hamda mayaṃ dhammābhithutiṃ                       Now let us give high praise to the 
karoma se:                                                                       Dhamma:

( All)

{Yo so svakkhāto] bhagavatā dhammo,                          The Dhamma  well-expounded by
                                                                                                The Blessed One,
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,                                          to be seen here & now, timeless, inviting
                                                                                                All to come & see,
Opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhi:      leading inward, to be seen by the wise
                                                                                                For themselves:
Tam-ahaṃ dhammaṃ abhipūjayāmi,                                I worship most highly that Dhamma,
Tam-ahaṃ dhammaṃ sirasā namāmi.                              To that Dhamma I bow my head down.

(Bow down)

Praise for the Sangha

(Leader)

Handa mayaṃ saṅghābhithutiṃ karoma se: Now let us give high praise to
                                                                                                The Sangha:

( All)

[Yo so supaṭipanno] bhagavato sāvaka                          The Sangha of the Blessed One’s
-saṅgho,                                                                             disciples who have practiced well,

Uju-patipanno bhagavato sāvaka-                      the Sangho of the Blessed One’s
Saṅgho,                                                                              disciples who have practiced
                                                                                                Straightforwardly,
ñāñāpatipanno bhagavato sāvaka-                    the Sangha of the Blessed One’s
Saṅgho,                                                                              disciples who have practiced
                                                                                                Methodically,
Sāmīci-patipanno bhagavato                                 the Sangha of the Blessed One’s 
 sāvaka-saṅgho,                                                            disciples who have practiced
                                                                                                Masterfully,
Yadidaṃ cattāri purisa-yugāni                                              i.e.the four pairs-the eight types-of
Attha purisa-puggalā:                                                                Noble Ones:

Esa bhagavato sāvaka-saṅgho-                                          That is the Sangha of the Blessed
                                                                                                One’s disciples-
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhineyyo                   whorthy of gift, worthy of hospitality,
Anjli-karaṇīyo,                                                                                worthy of offerings, worthy of respect,

Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa:                 the incokmparable field of merit for the
                                                                                                World.
Tam-ahaṃ saṅghaṃ abhipūjayāmi                     I worship most highly that Sangha,                              
Tam-ahamsaṅghaṃ sirasā namāmi.                  To that Sangha I bow my head down.

( Bow down)


 Salutation to the Triple Gem & The Topics for Chastened Dispassion

( Leader)
Hand mayaṃ ratanattayappanāmagathāyo   Now let us recite the stanzas in salutation
Ceva sanvegaparikittana pāthanca                   to the Triple Gem together with
Bhanāma se.                                                                   the passage on the topics inspiring
                                                                                                A sense of chastened dispassion.

(All)
Buddho susuddho karunāmahannavo,                             The Buddha, well-purified, with
Yoccantasuddhabbarañānalocano,                    ocean-like compassion,

Lokassa pāpūpakilesaghātako,                                         Possessed of the eye of knowledge
                                                                                                Completely purified,
Vandāmi buddhaṃ ahamādarena taṃ.                             Destroyer of the evils&corruptions
                                                                                Of the world
                                                                                                I revere that Buddha with devotion.
Dhammo padīpo viya tassa satthuno,                              The Teacher’s Dhamma, like a lamp,
Yo maggapakamatabhedabhinnako,                 divided into Path, Fruition,& the
                                                                                                Deathless,
Lokuttaro yo ca tadatthadīpano,                                          nptj tramscemdemt ( itself)& showing
                                                                                                The way to that goal:
Vandāmi dhammaṃ ahamadarena tam.                        I revere that Dhamma with devotion.
Saṅgho sukhettabbhayatikhettasaññito,                        The Sangha, called a field better than
                                                                                                The best,
Yo ditthasanto sugatānubodhako,                      who have seen peace, awakening after
                                                                                                The one gone the good way,
Lolappahīno ariyo sumedhaso,                                             who have abandoned carelessness-
                                                                                                The noble ones, the wise:
Vandāmi saṅghaṃ ahamādarena taṃ.                             I revere that Sangha with devotion.
Iccevamekantabhipūjaneyyakaṃ,                      By the power of the merit I have made
Vatthuttayaṃ vandayatabhisaṅghataṃ,                         in giving reverence to the Triple Gem
Puññaṃ maya yaṃ mama subbupaddavā,    worthy of only the highest homage,
Ma hontu ve tassa pabhāvasiddhiyā.                               May all my obstructions cease to be.                                                         
Samvegaparikittanapatha:  Passages conducive to Dispassionateness

Idha tathāgato loke uppanno                                 Here, One attained to the Truth,
Arahaṃ sammā-sambuddho,                                 Worthy & Rightly Self-awakened,
                                                                                                Has appeared in the world,
Dhammo ca desito niyyaniko                                                And Dhamma is explained, leadking
Upasamiko parinibbaniko                                        out( of samsara), calming, tending
Sambodhagāmi sugatappavedito.                      Toward total Nibbana, going to
                                                                                                Self-awakening, declared by one who
                                                                                                Has gone the good way.
Mayan-taṃ dhammaṃ sutvā                                  Having heard the Dhamma, we know
Evaṃ jānāma,                                                                                this:

Jātipi dukkhā jarāpi dukkhā                                   Birth is stressful, ageing is stressful,
Maranampi dukkhaṃ,                                                 death is stressful,

Soka-parideva-dukkha-domanassupayasāpi               Sorrow, lamentation,pain,distress, &
Dukkhā,                                                                              despair are stressful,

Appiyehi sampayogo dukkho piyehi                  Association with things disliked  is
Vippayogo dukkho yamp’iccham na                  stressful, separation from things liked
Labbhati tampi dukkhaṃ,                                        is stressful, not getting what one wants
                                                                                                Is stressful,

Sankhittena pancupadānakkhandha dukkhā,              In short, the five aggregates for clinging
                                                                                                Are stressful,
Seyyathīdaṃ:                                                                 Namely:
Rūpūpādānakkhandho,                                                              Form as an aggregate for clinging,
Vedanūpādānakkhandho,                                        Feeling as an aggregate for clinging,
Saññūpādānakkhandho,                                           Perception as an aggregate for  clinging,
Sankhārūpādānakkhandho,                                    Mental processes as an aggregate for
                                                                                                Clinging,
Viññānūpādānakkhandho.                                       Consciousness as an aggregate for
                                                                                                Clinging.
Yesaṃ pariññāya,                                                        So that they might fully understand
Dharamāno so bhagavā,                                           this, the Blessed One, while still alive,
Evaṃ bahulaṃ sāvake vineti,                                               often instructed his listeners in this way;

Evam bhāgā ca panasa bhagavato                    Many times did he emphasize this part
Sāvakesu anusāsanī,Bahulaṃ pavattati:                       of his admonition:

Rūpaṃ aniccaṃ,                                                         “Form is inconstant,
Vedanā aniccā,                                                                              Feeling is inconstant,
Saññā aniccā,                                                                            Mental process is inconstant,( อ.ถนอม)
Saṅkhārā aniccā,                                                          Mental process is inconstant,
Viññānaṃ aniccaṃ,                                                    Consciousness is inconstant,
Rūpaṃ anattā,                                                                                Form is not-self,
Vedanā anattā,                                                                              Feeling is not-self,
Saññā anattā,                                                                 Perception is not-self,
Saṅkhārā  anattā,                                                         Mental processes is not-self,
Vimmññānaṃ anattā,                                                 Consciousness are not-self,
Sabbhe sankhārā aniccā,                                        All processes are inconstant,
Sabbhe dhammā anattāti.”                                      All phenomena are not-self.”

Te (women: Tā) mayaṃ,                                           All of us,
Otinnāmaha jātiyā jarā-maranena,                     beset by birth, ageing, &death,
Sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi    by sorrows, lamentations, pains,
Upāyāsehi,                                                                       distresses, & despairs, beset by
Dukkhotinnā dukkha-paretā,                                  stress, overcome with stress(consider),

Appeva nam’imassa kevalassa                                           “O, that the end of this entire mass
Dukkhakkhandhassa antakiriya                                           of suffering & stress might be
paññāyethāti                                                                   known!”

( Monks  & Novices)

Cira-parinibbutampi taṃ bhagavantaṃ                            Though the total Liberation of the
Uddissa arahantaṃ sammā-sambuddhaṃ,    Blessed One, the Worthy One, the
Saddhā agārasmā anāgāriyam pabbajitā,      Rightly Self-awakened One, was
                                                                                                Long ago, we have gone forth in faith
                                                                                                From home to homelessness with
                                                                                                Dedication to him.
Tasmiṃ bhagavati brahma-cariyaṃ carāma,               We practice that Blessed One’s
                                                                                                Holy life,
( Bhikkhunaṃ sikkhā-sājivā-samāpanaṃ.      Fully endowed with the bhikkhus’
                                                                                                Training & livelihood.)
Taṃ no brhma-cariyaṃ,                                                            May this holy life of ours being about
Imassa kevalassa dukkhakkhandhassa                         the end of this entire mass of
Antakiriyāya samvattatu.                                        Suffering & stress.

(Others)

Cira-parinibbutampi taṃ                                           Though the total Liveration of the
Bhagavantaṃsaraṇaṃ gatā,                                  Blessed One, the Worthy One, the
Dhammañca bhikkhu-saṅghañca,                       Rightly Self-awakened One, was long
                                                                                                Ago, we have gone for refuge in him
                                                                                                In the Dhamma, & in the  Bhikkhu
                                                                                                Sangha,
Tassa bhagavto sāsanaṃ yathā-sati                                We attend to the instruction of the
Yathā-balaṃ manasikaroma,                                 Blessed One, as far as our mindfulness
Anupatipajjāma,                                                                         & strength will allow, and we practice
                                                                                                Accordingly.
Sā sā no patipatti,
Imassa kevalassa dukkhakkhandhassa                         May this practice of our bring about
Antakiriyāya samvattatu.                                        The end of this entire mass of suffering
                                                                                                & stress.
Ended