วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คาถาชินบัญชร


คาถาชินบัญชร
ชะยาสะนาคะตา พุทธา                                สมเด็จพระนราสภสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ขณะที่
เชตะวา มารัง สะวาหะนัง                                ประทับอยู่ณ พระแท่นพุทธชัยอาสน์ ทรงได้รับชัยชนะ
แก่พระยามาราธิราช
จะตุสัจจานัง ระสัง                                          กับทั้งหมู่บริวารแล้ว ได้ตรัสรู้ ดื่มรสพระจตุราริยสัจ
อันประเสริฐ
เย ปิวิงสุ นะราสะภา                                        สมดังพุทธประสงค์
ตัณหังกะราทะโย พุทธา                              ขออัญเชิญพระบรมนายกสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น
อัฏฐะวีสะติ นายะกา                                        ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่ามุนีทั้งปวงรวมกัน
๒๘ พระองค์ มีสมเด็จ
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง                                   พระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น จงเสด็จมาอยู่
  เบื้องบน
มัตถะเก เต มุนิสสะรา                                      จอมขวัญของข้าพระพุทธเจ้า
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง                                  ขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเสด็จมาสถิตอยู่
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน                                 เบื้องบนศีรษะของข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญพระธรรม
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง                                   จงมาสถิตในดวงเนตรของข้าพระพุทธเจ้า
ขออัญเชิญพระอริยสงฆ์ ผู้เป็นบ่อเกิดแห่ง
อุเร สัพพะคุณากะโร                                        คุณงามความดีทั้งปวง จงมาสถิตอยู่
อุระประเทศของข้าพระพุทธเจ้า
หะทะเย เม อะนุรุทโธ                                  ขออาราธนาพระอนุรุทธเถรเจ้า จงมาสถิต
อยู่ในดวงใจของข้า     
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ                                       พระสารีบุตรเถรเจ้าจงมาสถิตอยู่ เบื้องขวา
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง                               พระอัญญาโกณฑัญญะเถรเจ้าจงมาสถิต
ส่วนเบื้องหลังพระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า
อุภาสุง วาะมโสตะเก                                        จงมาสถิต ส่วนเบื้องซ้าย
ทักขิเณ สะวะเน                                           ขออาราธนาพระอานนทเถรเจ้า และพระราหุลเถรเจ้า
อาสุง อานันทะราหุโล                                      จงมาสถิต โสตช้างขวา และขออาราธนา
กัสสะโป จะ มะหานาโม                                   พระกัสสปะเถรเจ้าและพระมหานามเถรเจ้าจงมาสถิต
อุภาสุง วามะโสตะเก                                        อยู่ โสตข้างขวาของข้าพระพุทธเจ้า
เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง                                  ขออัญเชิญสมเด็จพระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็น
สุริโย วะ ปะภังกะโร                                         มหามุนีชั้นยอดเยี่ยม ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธสิริ
นิสินโน สิริสัมปันโน                                        ทรงมีรัศมีแจ่มจ้าดุจดวงอาทิตย์ จงมาสถิต
โสภิโต มุนิปังคะโว                                          ชายผมเบื้องหลังของข้าพระพุทธเจ้า
กุมาระกัสสะโป เถโร                                    ขออาราธนาพระกุมารกัสสปเถรเจ้า ซึ่งเป็น
มะเหสี จิตตะวาทะโก                                       ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีวาจาอันไพเราะเป็น
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง                                  บ่อเกิดแห่งคุณงามความดีจงมาสถิตอยู่ที่ปาก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร                                       ของข้าพระพุทธ้เจ้าเป็นนิจนิรันดร์
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ                                  ขออาราธนาพระมหาเถรเจ้าทั้ง พระองค์เหล่านี้คือ
อุปาลี นันทะสีวะลี                                           พระอุบาลีเถรเจ้า พระปุณณเถรเจ้า พระนันทเถรเจ้า
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา                                     พระสีวลีเถรเจ้า จงมาบังเกิดเป็นริ้วรอยอยู่
นะลาเฏ ตีละกา มะมะ                                      ที่ตรงหน้าผากของข้าพระพุทธเจ้า
เสสาสีติ มะหาเถรา                                       ขออาราธนาหมู่พุทธชิโนรส ชั้นพระมหาเถรเจ้าทั้ง
วิชิตา ชินะสาวะกา                                          ๘๐ พระองค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึกคือกิเลส
เอเตสีติ มะหาเถรา                                           รุ่งเรืองงดงามอยู่ด้วยศีล
ชิตะวันโต ชิโนระสา                                        จงมาสถิตดำรงอยู่
ชะลันตา สีละเตเชนะ                                       ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่
อังคะมังสุ สัณฐิตา                                           ของข้าพระพุทธเจ้า
๑๐ ระตะนัง ปุระโต อาสิ                                  ขอพระรัตนสูตร จงมาสถิตอยู่ ส่วนเบื้องหลังของ
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง                                   ข้าพระพุทธเจ้า พระเมตตาสูตรจงมาอยู่
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ                                                ณ ส่วนเบื้องขวาพระธชัคคสูตร จงมาอยู่ ส่วน
วาเม อังคุลิมาละกัง                                          เบื้องหลัง พระอังคุลิมาลสูตรจงมาอยู่ ส่วนเบื้องซ้าย
๑๑ ขันธะโมระปริตตัญจะ                                ขอพระขันธปริต พระโมรปริตร
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง                                      และพระอาฏานาฏิยสูตรจงสำเร็จเป็นหลังคากางกั้น
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ                                      อยู่เบื้องบน-อากาศ พระปริตรและพระสูตรที่เหลือจาก
เสสา ปาการะสัณฐิตา                                       นี้ จงสำเร็จเป็นกำแพงล้อมรอบ
๑๒ ชินะนายาวะระสังยุตตา                            พระผู้ชนะทั้งหลาย ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังต่างๆ
สัตตะปาการะลังกะตา                                     ประดับเป็นกำแพง ชั้น อาพาธทั้งหลาย เกิด
แต่ลมและดีกำเริบ
วาตะปิตตาทิสัญชาตา                                     เป็นต้นเหตุอุปัทวะทั้งหลายทั้งภายนิอกภายใน
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา                                      จงถึงความพินาศไปไม่เหลือด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า
ผู้ชนะไม่มีวันสิ้นสุด
๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ                                 เมื่อข้าพเจ้ากล่าวบัญชรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อะนันตะชินะเตชะสา                                      ตามกิจของตนทุกเมื่อ ขอพระพุทธเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษ
อันประเสริฐเหล่านั้นทั้งหมด
วะสะโต เม สะกิจเจนะ                                     จงอภิบาลข้าพเจ้า ผู้อยู่ในท่ามกลางแห่งบัญชร
ของพระพุทธชินเจ้า
สะทา สัทพุทธะปัญชะเร                                 (อันกว้างใหญ่) ดุจพื้นปฐพีทุกเมื่อ
๑๔ ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                               ด้วยประการฉะนี้ เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้คุ้มครอง
วิหะรันตัง มะหีตะเล                                        รักษาตนได้ด้วยดีแล้ว และด้วยอานุภาพของสมเด็จ
สะทา ปาเลนตุ มัง                                            พระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพระพุทธเจ้า
สัพเพ เต มหาปุริสาสะภา                                จงมีชัยชนะแก่อุปัทวะทั้งปวง
๑๕ อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข                    ด้วยอานุภาพของพระธรรมเจ้า ขอให้ข้าพระพุทธเจ้า
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ     จงมีชัยชนะแก่หมู่อริศัตรูทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่ง
ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย        พระอริยสงฆ์ ขอให้เข้าพระพุทธเจ้าจงมีชัยชนะแก่
สัทธัมมานุภาเวนะปาลิโต                                อันตรายทังปวง  ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอานุภาพแห่ง
จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.                                    พระธรรมคุ้มครองรักษาไว้ จะประพฤติปฏิบัติอยุ่ใน
                                                                        ขอบเขตกองธรรมของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า
                                                                        ตลอดไป ฉะนี้