วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มงคลจักรวาลใหญ่ 15-8-55

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=2291.0
เสียงสวดมงคลจักรวาลใหญ่
พระสูตรต่างๆ   
มงคลจักรวาลใหญ่
สิริติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณา      ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสะลักษณะ ๓๒ ประการ
ปะระมิตะปุญญาธิการัสสะ                              แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันต์ ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ             ผู้มีบุญญธิการอันกำหนดมิได้ ด้วยพระฤทธิอันใหญ่
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ       และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ 
ทะวัตติงสะมหาปุริสะลักขะณานุภาเวน          พระปัญญาเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเครื่องรู้ พระเดช
และ พระชัย ผู้สามารถในอันห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย
อะสีตะยานุพะยัญชะนานุภาเวนะ                    ด้วยอานุภาพแห่งพระอนุพยัญชนะ ๘๐
 อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ                ด้วยอานุภาพ แห่งมงคล ๑๐๘ ประการ
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ                              ด้วยอานุภาพ แห่งพระรัสมีพรรณ ประการ
เกตุมาลานุภาเวนะ                                           ด้วยอานุภาพ  แห่งพระเกตุมาลา
ทะสะปาระมิตานุภาเวน                                   ด้วยอนุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ
ทะสะอุประปาระมิตานุภาเวนะ                        ด้วยอานุภาพ แห่งพระอุปบารมี ๑๐ ประการ
ทะสะปะระมัตถะปาระมิตตานุภาเวนะ            ด้วยอานภาพแห่งพระปรมัตถบารมี ๑๐ ประการ
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ                            ด้วยอานุภาพแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา
พุทธานุภาเวนะ                                               ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ
ธัมมานุภาเวนะ                                                ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ
สังฆานุภาเวนะ                                                ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ
เตชานุภาเวนะ                                                 ด้วยอานุภาพ แห่งพระเดช
อิทธานุภาเวนะ                                                ด้วยอานุภาพ แห่งพระฤทธิ์
พลานุภาเวนะ                                                  ด้วยอำนาจแห่ง พระกำลัง
เญยยะธัมมานุภาเวนะ                                     ด้วยอำนาจแห่ง พระเญยยธรรม
จตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ           ด้ายอานุภาพ แห่ง พระธรรมขันธ์ หมื่น พัน
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ                      ด้วยอานุภาพ แห่งโลกุตตรธรรม ประการ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ                                ด้วยอานุภาพ แห่งพระอริยมรรคมีองค์ ประการ
อัฏฐะสมาปัตติยานุภาเวนะ                             ด้วยอานุภาพแห่งพระสมาบัติ ประการ
ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ                                    ด้วยอำนาจแห่งพระอภิญญา ประการ
จตุสัจจะญาณานุภาเวนะ                                 ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ
ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ                             ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ                            ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
เมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ                ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา
สัพพะปริตรตานุภาเวนะ                                 พระอุเบกขา ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง
ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ                     ด้วยอานภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย (ที่กล่าว
ตุยหัง สัพพะโรคคะโสกุปัททะวะทุกขะ          มานี้) แม้เหล่าโรค โสกะ อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส
โทมะนัสสุปา   ยาสาปิ วินัสสันตุ                     อุปายาส ทั้งปวง ของท่านจงสูญสิ้นไป
สัพพะอันตรายาปิ วินัสสันตุ                           แม้อันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป
สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ                  สรรพความดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ          ความเป็นผู้มีอายุยืน จงมีแก่ท่าน
สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา                                 ท่านจงเป็นผู้มีความถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่ สิ้น ๑๐๐ ปี
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคา                      เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศ และ
มหาสมุททะอารักขะกา เทวดตา สทา              บรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคา มหาสมุทร
ตุมเห อนุรักขันตุ                                             จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ                       ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่านขอเทพดาทั้งปวง
สัพพะเทวะตา                                                 จงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดี
สทา โสตถี ภะวันตุ เต                                      ทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                                    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวตา                                      ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ                                      ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมเจ้า
สทา โสตถี ภะวีนตุ เต                                      ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง                                    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะ                                     ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆเจ้า
สทา โสตถี ภะวันตุ เต                                      ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

พุทธชัยมงคลคาถา 15-8-55

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=62.0
เสียงสวดพุทธชัยมงคลคาถา
พุทธชัยมงคลคาถา
พาหุง สะหัสสะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง          พระจอมมุนีได้ชนะพญามาร ผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน
คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะ มารัง             ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อ ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนา
ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท                มารโห่ร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้น
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง              พระจอมมุนีได้ชนะอาฬวกะยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง
โฆรัมปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง     ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามาร
ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี
ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ          คือพระขันติ ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัต ตะภูตัง            พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี
ทาวัคคิจัก กะมาสะนีวะ สุทารุณันตัง             เป็นช้างเมามันยิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าจักราวุธ
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท               และสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำใจคือพระเมตตา
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
อุกขิตตะขัค คะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง          พระจอมมุนีมีพระหฤทัยกระทำอิทธิปาฏิหารย์
ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมาละ วันตัง             ได้ทรงชนะโจรมีนามว่า องคุลิมาล อันแสนจะร้ายกาจ
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน  ชิตะวา มุนินโท             มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปทางไกลถึง โยชน์
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา         พระจอมมุนีได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกา ยะมัชเฌ     ผู้ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ โดยใช้ไม้มีลักษณะกลม
สันเตนะ โสมะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท              ให้เป็นประดุจมีท้อง ด้วยวิธีสงบระงับพระหฤทัย
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ท่ามกลางหมู่ชน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเ กตุง            พระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือพระปัญญา
วาทาภิโร  ปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง              ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ผู้มีอัธยาศัยในอันที่จะสละเสีย
ปัญญาปะที ปชะลิโต  ชิตะวา มุนินโท             ซึ่งความสัตย์ มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนไว้สูงดุจยอดธง
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิธี คือรู้อัธยาศัย
แล้วตรัสเทศนาด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
นันโท ปะนันทะ ภุชะคัง วิพุธัง มะหิธธิง         พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระ
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต          พุทธชิโนรสเนรมิตกายเป็นนาไปทรมาณ
พญานาคราชชื่อ นันโทปะนันทะ
อิทธู ปะเทสะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท                ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีทรงแนะนำ
การแสดงฤทธิ์แก่พระเถระ
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง          พระจอมมุนีได้ชนะพระมหาพรหม ผู้มีนามว่าท้าวพกา
พรหมมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิพะกา ภิธานัง,           ผู้มีฤทธิ์ มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์
ญาณาคะเทนะ วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท            มีมืออันทิฐิที่ตนถือผิดรัดรึงตรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        ด้วยวิธีอันวิเศษ คือเทศนาญาณ ด้วยเดชแห่ง
พระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
เอตาปิ  พุทธะชะยะ มังคะละ อัฏฐะคาถา,       นรชนใด ผู้มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี
โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที         ซึ่งพระพุทธชัยมงคล คาถาแม้เหล่านี้ทุกวันๆ
หิตฺตวานะ เนกะวิวิธานิ  จุ ปัททะวานิ             นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวะอันตรายทั้งหลาย
โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร                   มีประการต่างๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งความหลุดพ้น
สะปัญโญ.                                                        อันเป็นเกษมบรมสุข แล.