วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คำบอกอนุศาสน์


คำบอกอนุศาสน์
นิสัย 4
            อะนุญญาสิ โข ภะคะวา อุปะสัมสปาเทตฺวา จัตตาโร นิสสะเย จัตตาริ จะ อะกะระณียานิ อาจิกขิตุง
            ปิณฑิยาโลปะโภชะนัง นิสสายะ ปัพพัชชา, ตัตถะ เต (โว) ยาวะชีวัง อุตสาโห กะระณีโย, อะติเรกลาโภ, สังฆะภัตตัง อุเทสะภัตตัง นิมันตะนัง สะลากะภัตตัง ปักขิกัง อุโปสถิกัง ปาฏิปะทิกัง.
            ปังสุกุละจีวะรัง นิสสายะ ปัพพัชชา, ตัตถะ เต ( โว) ยาวะชีวัง อุตสาโห กะระณีโย, อะติเรกะลาโภ, โขมัง กัปปาสิกัง โกเสยยยัง กัมพะลัง สาณัง ภังคัง.
            รุกขะมูละเสนาสะนัง นิสสายะ ปัพพัชชา, ตัตตะ เต( โว) ยาวะชีวัง อุตาโห กะระณีโย, อะติเรกะลาโภ, วิหาโร อัฑฒะโยโค ปาสาโท หัมมิยัง คุหา.
            ปูติมุตตะเภสัชชัง นิสสายะ ปัพพัชชา ตัตถะ แต(โว) ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระณีโยก, อะติเรกะลาโภ, สัปปิ นะวะนีตัง เตสัง มะธุ ผาณิตัง.

อกรณียกิจ 4
๑.       อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา เมถุโน ธัมโม นะ ปะฏิเสวิตัพโพ อันตะมะโส ติรัจฉานะคะตายะปิ. โย ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวะติ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยะปุตติโย. เสยยะถาปิ นามะ ปุริโส สีสัจฉินโน อะภัพโพ เตนะ สะรีระพันธะเนนะ ชีวิตุง. เอวะเมวะ ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิตฺวา. อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยะปุตติโย. ตันเต (ตัง โว) ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
๒.    อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง นะ อาทาตัพพัง. อันตะมะโส ติณะสะลากัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง อาทิยะติ. อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยะปัตติโย. เสยยะถาปิ นามะ ปัณฑุปะลาโส พันธะนา ปะมุตโต อะภัพโพ หะริตัตตายะ. เอวะเมวะ ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง อิยิตฺวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยะปัตติโย. ตันเต ( ตัง โว) ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
๓.    อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา สัญจิจจะ ปาโณ ชีวิตา นะ โวโรเปตัพโพ อันตะมะโส กุนถะกิปิลลิกัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปติ, อันตะมะโส คัพภะปาตะนัง อุปทาทายะ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยปัตติโย. เสยยะถาปิ นามะ ปุถุสิลา ทฺวิธา ภินนา อัปปะฏิสันธิกา โหติ. เอวะเมวะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตตา โวโรเปตฺวา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยะปัตติโย. ตันเต ( ตัง โว ) ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
๔.    อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา อุตตะริมะนุสสะธัมโม นะ อุลละปิตัพโพ อันตะมะโส สุญญาคาเร อะภิระมามีติ.

โย ภิกขุ ปาปิจโฉ อิจฉาปะกะโต  อะสันตัง อะภูตัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปะติ. ฌานัง วา วิโมกขัง วา,   อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยะปัตติโย.

เสยยะถาปิ นามะ ตาโล มัตถกิจฉันโน อะภัพโพ ปุนะ วิรุฬหิยา,

เอวะเมวะ ภิกขุ ปาปิจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตัง อะภูตัง อัตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปิตฺวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักฺยะปุตติโย, ตันเต ( ตัง โว) ยาวะชีววัง อะกะระณียันติ.

อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปัญญา สัมมะทักขาตา. ยาวะเทวะ ตัสสะ มะทะนิมมะทะนัสสะ ปิปาสะวินะยัสสะ อาละยะสะทุฆาตัสสะ วัฏฏูปัจเฉทัสสะ ตัณหักขะยัสสะ วิราคัสสะ นิโรธัสสะ นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ
                        ตัตถะ สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มหานิสังโส
                        สมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา
                        ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติ เสยยะถีทัง.
                        กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา.
                        ตัสฺมาติหะ แต (โว) อิมัสมิง ตะถาคะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเยน สักกัจจัง อะธิสีละสิกขา สิกขิตตัพพา,อธิจิตตะสิกขา สิกขิตัพพา, อะธิปัญญาสิกขา สิกขิตัพพา.ตัตถะ อุปปะมาเทนะ
สัมปาเทตัพพัง.
ภิกษุใหม่พึงรับว่า
                        อามะ ภันเต
แล้วลุกขึ้นนั้งกระโหย่งกราบ ๓ ครั้ง  จากนั้นก็จะทำการถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ และพระสงฆ์ เสร็จแล้ว ท่านจะบอกให้ ภิกษุใหม่ไปนั่งรับเครื่องไทยทานที่เจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนถวาย เสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งด้านหน้าพระอุปัชฌาย์ เตรียมรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์ เมื่อท่านกล่าว ขึ้นคำว่า ยถา     ให้ภิกษุใหม่ เทน้ำลงที่รองรับพร้อมกำหนดจิตอุทิศบุญกุศลอันเกิดจากการอุปสมบทให้แก่มารดา บิดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ญาติ มิตร สหาย ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลาย  เมื่อพระสงฆ์ สวดคำว่า สัพพี ตีโย ให้เทน้ำลงให้หมด แล้ว ประณมมือรับพรจนจบ แล้วกราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี