วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ท่องสวรรค์

ท่องสวรรค์ ธรรมบรรยายโดย พระครูประกดาศพุทธพากย ์ วัดพระธรรมจักร บ้านบึง ชลบุรี

ธรรมบรรยาย โดย พระครูประกาศพุทธพากย์

วิสาขามหาอุบาสิกา ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ วัดพระธรรมจักร บ้านบึง ชลบุรี

ปลาอินทรีย์กับผีวัดตรีทศเทพ

ปลาอินทรีย์กับผีวัดตรีทศเทพ บรรยายโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.แสง จันทรงาม มมร.รุ่นที่ ๑ ในงานประชุมใหญ่ สมาคมศิษย์เก่า มมร.ณห้องประชุมใหญ่ มมร วัดบวรนิเวศวิหาร

The Restoration of Makutkasatriyaram Temple โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดมกุฏกษัตริยาราม 

The Restoration of Makutkasatriyaram Temple

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมกุฏกษัตริยาราม

เพลงกลองยาว

เพลงกลองยาว สมโภชน์กฐินวัดพระธรรมจักร บ้านบึง ชลบุรี

พระครูวินัยธรสวัสดิ์ ญาณพโล

พระอาจารย์พระครูวินัยธรสวัสดิ์ ญาณพโล ทำวัตรที่วิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นพระมหาเถระจากประเทศลาว จากเมืองมูลปาโมกข์ สัทันดร ได้มาศึกษาอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยารามตั้งแต่เป็นสามเณร อุปสมบทที่วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยมี พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช( จวน อุฏฐายี ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีหม่อมหลวงอิลา พิบูลนครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท ได้ศึกษาสำเร็จเปรียญธรรม และ สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดสีสัตตนาค กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศศ เป็นวัดซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนลาวในประเทศฝรั่งเศศ 

หลัก ๕ ประการของพุทธตันตระ

หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพุทธตันตระคือ หลัก ๕ ประการ


ตันตระประกอบด้วยคำสอนหลัก ๕ ประการ ที่มีชื่อว่า “๕ ม” มี
 (๑) มัทยะ - เหล้า 
(๒) มางสะ - เนื้อ 
(๓) มัตสยะ - ปลา 
(๔) มุทรา - ท่าทาง ยั่วให้เกิดกำหนัดราคะ ความต้องการทางเพศ
(๕) ไมถุน - การเสพสังวาส

พุทธตันตระ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0
พุทธตันตระ เป็นนิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว และเผยพร่ไปในธิเบต และประเทศอื่นๆ สอนตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธองค์สอนให้หลีกออกจากกาม ตามในข้อ ๒ คือ สัมมาสังกัปปะ การดำริชอบ คือ ๑ ดำริออกจากกาม ๒ ดำริในการไม่พยาบาท ๓ ดำริในการไม่าเบียดเบียฬ  แต่ลัทธินี้สอนให้หมกมุ่นในกาม แม้จะสอนขัีดแย้งกับพระพุทธเจ้า แต่ก็อ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง คลิกเข้าไปศึกษาได้ตามลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ

วัชรยาน (พุทธตันตระ)

ข้อความต่อไปนำมาให้ศึกษาจากผู้ที่เขานับถือและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาที่เป็นลัทธิมหายาน ซึ่งได้บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าจนทำให้ผุ้คนไม่สามารถรู้และเข้าใจคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้ โดยยกเอากามเป็นเครื่องนำทาง ขระที่พระพุทธองค์สอนให้หลีกออกจากกาม แต่ลัทธินี้สอนให้ัหมกมุ่นในกามและก็อ้างว่าคือพระพุทธศาสนาก็ได้ความนิยมแพร่หลาย และล่วงเลยเข้ามาในประเทศไทยแล้วในปัจจุบัน จึงควรที่ีพวกเราจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ จะได้ไม่หลงประเด็น
ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่คัดเอามาจากคำที่เผยแพร่อยู่ในเวปเป็นภาษาญี่ปุ่น

 ทิเบต Vajrayana พุทธศาสนาและความสุข

พุทธศาสนาในทิเบตได้เริ่ม Sontsu ~ en-King of กระเจี๊ยบ (吐蕃) (ดำรง 593 ปี 638 ปี) ในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเจ็ดโบราณทิเบตอาณาจักรเนื้อที่เสียนโยบายพระพุทธธรรมกษัตริย์แล้วเนื่องจากพุทธศตวรรษที่ 9 วันนี้ดึก พุทธศาสนาได้รับการแนะนำจากประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ส่งลงสายสำหรับพุทธศาสนากับทิเบตเป็นเวลาเมื่อมีการจัดตั้งลับพุทธศาสนาขณะที่ในอินเดียมันเกิดขึ้นและความลับ Kengyo ได้รับรายงานเกือบจะพร้อมกัน
คนส่วนใหญ่ก็เป็นข้อสงสัยจาก Kengyo โต้แย้งที่ได้รับการสะท้อนความลับในทางปฏิบัติยังไม่มีความน่าสนใจ Tantric พุทธศาสนาที่ถูกนำไปทิเบตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีศูนย์โยคะทางเพศเพราะมันเป็นเรื่องง่ายที่จะวาดความอยากรู้ของคนที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการครอบงำโดยลับพุทธศาสนาในทิเบตจากจุดเริ่มต้น รูปปั้นพระพุทธรูปทิเบตมากแตกต่างจากสิ่งที่ถูกมองในญี่ปุ่นและพระพุทธรูปเพื่อ
ฉันเอาภาพบางส่วนของสหภาพทางเพศของเราทั้งชายและหญิงในทิเบตพระพุทธเวลาประมาณพิพิธภัณฑ์นี้ พระพุทธรูปพุทธศาสนาที่ห้ามไม่ให้แต่งงานเป็นที่เคารพศีลทำไมเราทำรูปแบบที่เห็นได้ชัดดังนั้นการมีเซ็กซ์ เปิดใช้งานพลังงานชีวิตที่ค่อนข้างจะไปโยคะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีของ shantih บาร์เรลปลดปล่อยเพื่อให้การปราบปรามพลังชีวิตเช่น Kengyo จนกว่าจะมีการแสดงโดยความใคร่ลับพุทธศาสนาสายบริสุทธิ์พลังงานของพวกเขาต่อไปผมจะทำให้การเปลี่ยนในการฝึกโยคะที่คุณกำลังพยายาม ไปถึงการปลดปล่อยโดย ฉันกล่าวว่าการประกาศการประชุมลับแทนท "พระพุทธเจ้า Ji ถูกพับเก็บสายโยคะและหญิงมีเพศสัมพันธ์" และในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบแปดและมีผลกระทบสำคัญใน Tantric พุทธศาสนาของทิเบต (ปี - 1139 990) Kyunbo โรงเรียน Kagyuu แม้ว่าผู้ที่ Malva (ปี - 1097 1012) เริ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขแทนทโยคะที่ได้รับการสอนจาก (คู่ค้าทางเพศ) คราโยคีลับผู้หญิงในร่างกายผมตื่นขึ้นมาสิ่งที่ถูกกล่าวโดยการใช้เต็มรูปแบบของ เทคนิคพิเศษและเรือและพิจารณาบูรณาการของพระพุทธเจ้าตัวเองและสิ่งที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์โยคะเต็มใจ เช่นรัฐลึกลับพระพุทธเจ้าเหมือนจะผงะหงายเมื่อเราเห็นญี่ปุ่น, ฉันมีแบบฟอร์มที่คุณรู้สึกแปลกใจและความเงียบสงบไม่หยาบคาย