วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หลัก ๕ ประการของพุทธตันตระ

หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพุทธตันตระคือ หลัก ๕ ประการ


ตันตระประกอบด้วยคำสอนหลัก ๕ ประการ ที่มีชื่อว่า “๕ ม” มี
 (๑) มัทยะ - เหล้า 
(๒) มางสะ - เนื้อ 
(๓) มัตสยะ - ปลา 
(๔) มุทรา - ท่าทาง ยั่วให้เกิดกำหนัดราคะ ความต้องการทางเพศ
(๕) ไมถุน - การเสพสังวาส

ไม่มีความคิดเห็น: