วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พุทธตันตระ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0
พุทธตันตระ เป็นนิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว และเผยพร่ไปในธิเบต และประเทศอื่นๆ สอนตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธองค์สอนให้หลีกออกจากกาม ตามในข้อ ๒ คือ สัมมาสังกัปปะ การดำริชอบ คือ ๑ ดำริออกจากกาม ๒ ดำริในการไม่พยาบาท ๓ ดำริในการไม่าเบียดเบียฬ  แต่ลัทธินี้สอนให้หมกมุ่นในกาม แม้จะสอนขัีดแย้งกับพระพุทธเจ้า แต่ก็อ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง คลิกเข้าไปศึกษาได้ตามลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: