วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รายนามพระกิกษุทจำพรรษาที่วัดญาณรังษีปีพ.ศ.2556.

รายนามพระกิกษุทจำพรรษาที่วัดญาณรังษีปีพ.ศ.2556.


1.พระครูสิริธรรมวิเทศ(อุดม สมณะ)                   เจ้าอาวาส 
2.พระมหาพฤฒิเชษฐ ภัทราวุโฒ(วงศ์วิลาศสุล)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรูปที่1. 
3.พระครูครูประกาศพุทธพากย์(สมพร มุงคำภา)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรูปที่2. 
4.พระมหาถนอม พุทธรักขิโต(สอนวงษา)           ธรรมฑูตและครูปริยัติธรรม. 
5.พระมหาขวัญชัย อนุตตโร(ศรีแจจันทร์)