วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทำบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลวัดญาณรังษี

 กองทุนจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปล  วัดญาณรังษี วอร์ชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
เนื่องจากหนังสือสวดมนต์?แปลของวัดญาณรังษีซึ่งพิมพ์คราสวก่อนได้หมดลง ทางวัดมีความจำเป้นต้องใช้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตกรุงวอร์ชิงตั้น ดีซี ได้เป็นคู่มือในการสวดมนต์ จึงได้ดำริจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมอีก

ทีระลึกพิธีปิดทองฝั่งลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา และ งานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุติ ณวัดญาณ

รังษี รัฐ VA, 20164-9318. USA พ.ศ.2558

 ท่านที่ต้องการรน่วมบุญกุศลครั้งนี้สมารถโอนเงินเข้าร่วมทุนทำบุญตามบัรญชีที่ให้ไว้่นี้นะครับ

บัญชีเลขที่ 625-2-03577-8
ธนาคารกสิกรไทย แพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์
ชื่อบัญชี นายสมลักษณ์ วันโย

กองทุนจัดตั้งขึ้นชั้วคราวเพื่อจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ยอดวงเงินที่ตั้งไว้ 150,000  บาท (หนึ่างแสนห้าหมื่นบาท)
 เพื่อจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวน 2,000 เล่ม ตามคำสั่งของพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดญาณรังษี พระครูศิริธรรมวิเทศ (อุดม สมณะ อุตฺตมสีโล)


รายนามผู้ร่วมทำบุญมีดังต่อไปนี้

๑ คุณมัณทนี ดวงรัตน์ Mantanee Duangrat USA                                      120,000.00 บาท
๒ นายสมลักษณ์ วันโย นางสาวนันทนัช กุลกิจจา นางอิงอร กุลกิจจา        5,000.00 บาท
๓ นางวรรณี นนทรีย์                                                                                             500.00  บาท
๔ คุณ wiGig                                                                                                         500.00  บาท
๕ คุณศศินภา นามนิตย์                                                                                       120.00 บาท
                                                                          รวม                                      126,120.00 บาท


คงเหลือที่ต้องร่วมทำบุญพิมพ์หนังสืทอสวดมนต์อีก 150,000.00 -126,120.00 บาท - 23,880.00  บาท

 ขาด 23,900.00 บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาท)

(วันที 21 กันยายน 2556)

รายชื้อผู้ร่วมบิจาดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จากสหรัฐ


1 พระครูสิริธรรมวิเทศ(อุดม สมณะ) $200 

2. คุณฉวิวรรณและครอบครัวนพเกตุ $100 

3. คุณพัฒนา รัตน $100

3. นางวันดี สมณะ $100 

4. อว้น Blvis และtip $100 

5. คุณดวงจำปี บุญธรรม$40รวมคนบริจาก $640

ท่านที่โอนเงินเข้ามาทำบุญกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะได้ลงอนุโมทนาในที่นี่ไว้เป็นหลักฐาน

สมลักษณ์ วันโย
กรรมการที่ปรึกษา วัดญาณรังษี และผู้ประสานงานบุญในประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดญาณรังษี ปี 2556

สืบ 1000 เรื่อง คนระลึกชาติ ตอนที่ 2-4

http://www.youtube.com/watch?v=GZncBh9vXoM&feature=related

สืบ 1000 เรื่อง คนระลึกชาติ ตอนที่ 2-4

คนระลึกชาติ2

http://www.youtube.com/watch?v=jpqBEkEpaIs&feature=related

คนระลึกชาติ2

คนระลึกชาติได้

http://www.youtube.com/watch?v=34AoXttHCS4&feature=related

คนระลึกชาติได้

ความจริง ชีวิต ตายแล้วไปไหน 1 HD

http://www.youtube.com/watch?v=xXfGJZxRkQs&feature=related

ความจริง ชีวิต ตายแล้วไปไหน 1 HD

Hell เปรต พ้นจากนรกแล้วมาเป็นเปรต อสูรกาย เดรัจฉานหลายชาติ2

http://www.youtube.com/watch?v=SQEylrAFUPw

Hell เปรต พ้นจากนรกแล้วมาเป็นเปรต อสูรกาย เดรัจฉานหลายชาติ2

คุณชาดก

http://www.youtube.com/watch?v=6jZ8MNFWka0&feature=related

คุณชาดก

โคธชาดก ... ฤษีหลอกกินเหี้ย

http://www.youtube.com/watch?v=bn1nYH1f9YM&feature=related

โคธชาดก ... ฤษีหลอกกินเหี้ย

ชาดก บาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง 1/2

http://www.youtube.com/watch?v=Hev266ivLoQ&feature=related

ชาดก บาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง 1/2


วิบากกรรม พูดคำหยาบ sub.Eng-中文

http://www.youtube.com/watch?v=vXYQ7zCmnr4&feature=related

วิบากกรรม พูดคำหยาบ sub.Eng-中文

วิบากกรรมของการฆ่า

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=F-QYnz0iHvg&NR=1

วิบากกรรมของการฆ่า

อบาย (มหานรก ขุม 5)

http://www.youtube.com/watch?v=ngvPpKp_Uss&feature=related

อบาย (มหานรก ขุม 5)

อหิเปรต

http://www.youtube.com/watch?v=ymQ-siKpfSc

อหิเปรต

เปรตลอยหนีอีกา

http://www.youtube.com/watch?v=JOvS5fOjij4&feature=relmfu

เปรตลอยหนีอีกา

เปรตลิง

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=vMBA-TMWaCw

เปรตลิง

เปรตหมู

http://www.youtube.com/watch?v=3Yc4k3fy_3o

เปรตหมู

เปรต หน้าหมู

http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2007/08/Y5668212/Y5668212.html

     เปรต หน้าหมู