วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

View pic from Thailand 2 on Shareapic.net

View pic from Thailand 2 on Shareapic.net

View pic from Thailand on Shareapic.net

View pic from Thailand on Shareapic.net

View ภาพจากสนามหลวง pic from bangkok,Thailand on Shareapic.net

View ภาพจากสนามหลวง pic from bangkok,Thailand on Shareapic.net

View ภาพจากทุ่งพระสุเมร pic from phrasumeru,bangkok,Thailand on Shareapic.net

View ภาพจากทุ่งพระสุเมร (สนามหลวง)pic from phrasumeru,bangkok,Thailand on Shareapic.net

View อัญเชิญพระบรมธาตุสู่สถานปฏิบัติธรรมภูเขาคว�� on Shareapic.net

View อัญเชิญพระบรมธาตุสู่สถานปฏิบัติธรรมภูเขาคว�� on Shareapic.net

View อัญเชิญพระบรมธาตุสู่ สปป.ลาว โดย พระอาจารย์พร� on Shareapic.net

View อัญเชิญพระบรมธาตุสู่ สปป.ลาว โดย พระอาจารย์พร� on Shareapic.net

View morning sky ฟ้ายามเช้า on Shareapic.net

View morning sky ฟ้ายามเช้า on Shareapic.net

View pay respect to the teacher กราบนมัสการพระอาจารย์ พระครูประกาศ� on Shareapic.net

View pay respect to the teacher กราบนมัสการพระอาจารย์ พระครูประกาศ� on Shareapic.net