วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

คางคกขึ้นวอ toad on palanquin

คางคกขึ้นวอ หมายถึงคนต่ำต้อยแต่ไม่รู้จักฐานะของตน

ชูชก zuzok

ชูชกเป็นสัญลักษณ์ของคนไม่ดี zuzok is the symbol of bad man

เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า write with hand and erase with feet

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า หมายถึงการกล่าวคำใดๆ แล้วไม่ปฏิบัติตามนั้น

ขอมดำดิน khom comes undergroung

ขอมดำดิน หมายถึงการทำงานลับไม่ให้ใครรู้ it refers to the secret work.

ขว้างงูไม่พ้นคอ throw the snake not bayone the neck

ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึงการแก้ปัญหาที่ไม่รอบคอบ ทำให้กลับเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง แต่การแต่งของคนมีทั้งการแต่งภายในอันได้แก่จิตใจ และ แต่งภายนอกอันได้แก่เครืองแต่งกายต่างๆ

กลิงครกขึ้นเขา roll the mortar up to the mountain

กลิ้งครกขึ้นเขา ท่านเปรียบเหมือนการทำงานที่ยากแต่ก็อดทนขยันหมั่นเพียรให้สำเร็จให้จงได้ 

กิ้งก่าได้ทอง lizard get gold

กิ้งก่าได้ทอง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนอุ้มชูจากคนอื่น ภายหลังแม้จะมีทรัพย์เพียงน้อยนิดก็อวดดีว่าตนยิ่งใหญ่ ไม่รู้จักสัมมาคารวะ ในที่สุดก็ถูกผู้มีอำนาจเหนือกว่า ลงทัณฑ์ถึงตาย เพราะความโง่ของตน

เปรตจรเข้ crocodile peta

ผู้ที่ก่อเรืองกับคนอื่นอยู่เสมอ เป็นบาปกรรมตกนรกเป็นเปรตจรเข้  one who makes the other suffer is punished in the hell as the spirite of crocodile or crocodile peta.

เปรตม้า horse peta

ผู้ละทิ้งหน้าที่เพราะเล่นการพนันเป็นบาปกรรมทำให้ต้องไปตกนรกเป็นเปรตม้า one who abandons of duty because of gambling is punished in the hell as the spirite of horse or horse peta.

เปรตกุ้ง curstaceans peta

ผู้เสพยาเสพติดและของมึนเมา เป็นบาปกรรมทำให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตกุ้ง one who gets involve with the habbit performance drugs and intocxicants is punished in the hell as the curstaceans.