วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กรรมการวัดเญาณรังษี สหรัฐอเมริกา

ประกาศที่ 1 /2555
วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัดญาณรังษี ประจาปีพุทธศักราช 2555
.................................................................
ตามกฏระเบียบการปกครองและบริหารของวัดญาณรังษี (BY-LAW) ได้
กาหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารของวัด โดยคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทาหน้าที่ ในเดือนมกราคมของทุกปี ปีนี้ได้ต่ออายุกรรมการชุดเดิมและได้คัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเพิ่มเติมรวมเป็น 17 ท่าน ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งคณะบุคคลเหล่านี้เป็นกรรมการบริหารวัดญาณรังษี ประจาปีพุทธศักราช 2555
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พระมหาพฤฒิเชษฐ์ ภทฺราวุโธ เป็นรองประธานกรรมการและการเงิน
2.พระครูประกาศพุทธพากย์ (กตวโร) เป็นกรรมการ
3.พระสุรจิตร อติวิจิตฺโต เป็นกรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการ
4.พระวิชัย ปุญญฺวิชโย เป็นกรรมการ
5.คุณอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
6.คุณบุญหนัก ปัตวงษ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการ
7.คุณไตร พรมะแข้ เป็นกรรมการและเหรัญญิก
8.คุณยรรยง กุลวัฒโน เป็นรองประธานกรรมการและการเงิน (ฝ่ายฆราวาส)
9.คุณสุนันทา ใสสกุล เป็นกรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
10.คุณไชยา อัศวลาภ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
11.คุณละเอียด โฮโลเวียค เป็นกรรมการและผู้ดูแลห้องอาหารและภัตตาหารสงฆ์
12.คุณสุธรรม คันนาทิพย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการ
13.คุณสมลักษณ์ วันโย เป็นกรรมการและธุรการทั่วไป ( ฝ่ายประเทศไทยคนที่ 1 )
14...(พิเศษ) ดร.ก้อง ไชยณรงค์ เป็นกรรมการและที่ปรึกษา ( ฝ่ายประเทศไทยคนที่ 2 )
15...ไกรศรี เกษร รน. เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา
16...ดร.ศรัณยู วิริยะเวชกุล เป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษา
17...ธนะศักดิ์ เมตตานันท์ เป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษา

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จงมีความสุขทุกทิวาราตรีเทอญ
ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2555
ลงนาม
(พระครูวินัยธรอุดม อุตฺตมสีโล)
เจ้าอาวาสและประธานกรรมการวัดญาณรังษี
หมายเหตุ ลาดับที่ 13-17 อดีตผู้เคยเป็นกรรมการบริหารวัด อดีตประธานกฐินแต่ละปี และบุคคลที่มีความชานาญเฉพาะเรื่องที่เจ้าอาวาสจะมีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นกรณีพิเศษ ทั้งหมดทุกท่าน เป็นกรรมการที่ปรึกษาของวัดญาณรังษี