วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ ณ แดนจีนและพม่า

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ไปเยือนเมืองจีน ขณะนี้กำลังยืนอยู่ริมฝั่งแม้น้ำที่กั้นชายแดนระหว่างจีนกับพม่า ด้านหลังของพระอาจารย์คือพม่ามองเห็นไกลๆคือวัดเ จะมีทางถนนเหฌนภิกษุสามเณรปั่นจักรยานตามกันมาเป็นแถวทางฝั่งพม่า ที่ีเมืองด้านที่เป็นแผ่นดินจีน ตามร้านค้าตรงนี้จะมีสิ้นค้าจากประเทศไทยขายอยู่เป็นจำนวนมาก

ฉ้อราษฏร์บังหลวงตกนรก

ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำที่ฉ้อราษฎร์บังหฃลวงคอรับชั่น โกงกินบ้านเมือง ตกนรก พ้นจากนรก มาเกิดเป็นเปรตหมูเสวยเศษกรรมจนกว่าจะหมด ทรมาณแสนสาหัสหาความสุขสบายใดไม่ได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน