วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แบบสวดกรรมวาจาในการอุปสมบทกรรมสำหรับนาคเดียว


แบบสวดกรรมวาจาในการอุปสมบทกรรมสำหรับนาคเดียว
เมื่อผู้มุ่งอุปสมบทออกไปยืนข้างนอกเรียบร้อยแล้ว พระกรรมวาจาจารย์ (คู่สวด) พึงนั่งคุกเข่าประณมมือ กราบพระ ครั้ง แล้วเปล่งคำนมัสการพระรัตนตรัยว่า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( หน)

คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อม
            สมมตินาคชื่อ (ธัมมสาโร)  สมมติพระอุปัชฒย์ชื่อ (อุตตมสีโล)
            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆม ธัมมะสาโร, อายัศมะโต อุตตมสีลัสสะ อุปสัมปะทาเปกโขม ยะทิ  สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, อะหัง ธัมมะสารัง อะนุสาเสยยัง.
คำสอนซ้อม
            สุณะสิ (ธัมมาสาระ), อะยันเต สัจจะกาโล ภุตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเต, สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง, มา โข วิตถาสิ, มา โข มังกุ อะโหสิ, เอวันตัง ปุจฉันติ, สันติ เต เอวะ รูปา อาพาธา,
            คำถาม                                                             คำตอบ
  กุฏฐัง    โรคเรื้อนหรือ                                             นัตถิ ภันเต        ไม่ครับ
๒ คัณโฑ   ฝี                                                                นัตถิ ภันเต        ไม่ครับ
กิลาโส   ขี้กลาก                                                       นัตถิ ภันเต        ไม่ครับ
โสโส      โรคมองคร่อ                                              นัตถิ ภันเต        ไม่ครับ
อะปะมาโร  โรคลมบ้าหมู                                        นัตถิ ภันเต        ไม่ครับ
มะนุสโสสิ     เป็นมนุษย์หรือ                                     อามะ ภันเต       ใช่ครับ
ปุริโสสิ         เป็นบุรุษหรือ                                       อามะ ภันเต       ใช่ครับ
ภุชิสโสสิ      เป็นไทไม่ใช่ทาส                                 อามะ ภันเต       ใช่ครับ
อะนะโนสิ    ไม่มีหนี้                                                อามะ  ภันเต      ใช่ครับ
นะสิ ราชะภะโฏ ไม่ติดราชการ                                อามะ ภันเต       ใช่ครับ
อะนุญญาโตสิ มาตาปิตูหิ มารดาบิดาอนุญาตแล้ว    อามะ ภันเต       ใช่ครับ
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ      อายุครบ 20 แล้ว          อามะ ภันเต       ใช่ครับ
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง มีบาตร จีวร ครบแล้ว อามะ ภันเต       ใช่ครับ
    กินนาโมสิ ชื่ออะไร                                                  อะหัง ภันเต ….. นามะ ผมชื่อ.... ครับ
    โก นามะ เต อุปัชฌาโย พระอุปัชฌาย์ชื่ออะไร         อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา  ,,,,,, นามะ
                                                                        พระอุปัชฌาย์ของผมชื่อ ..... ครับ
คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ธัมมะสาโร, อายัสมะโต (อุตตมสีลัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกโข, อะนุสิฏโฐ โส มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, ธัมมาสาโร อาคัจเฉยยะ

คำเรียก
            อาคัจฉาหิ
คำพระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
            อิทานิ โข อาวุโส( ภันเต) อะยัง (ธัมมะสาโร) นามะ สามะเณโร มะมะ อุปะสัมปะทาเปกโข อุปะสัมทะทัง อากังขะมาโน, สังฆัง ยาจะติฅ, อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง อัชเฌสามิ, สาธุ อาวุโน( ภันเต) สัพโพยัง สังโฆ
,
อิมัง (ธัมมะสารัง) นามมะ สามเณรัง, อันตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตวา, ตัตถิ ปัตตะกัลป์ลัง ญัตฺวา, ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ
ที่ประชุมสงฆ์ รับว่า   สาธุ
หมายเหตุ...... บทว่า อาวุโส นั้น ถ้ามีภิกษุพรรษาแก่กวา อุปัชฌาย์ร่วมประชุมอยู่ด้วย พึงใช้  ภันเต แทน

คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง (ธัมมาสาโร), อายัสมะโต อุตตมะสีลัสสะ อุปสัมปะทาเปกโข, ยะทิ สังหัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, อะหัง ธัมมะสารัง อันตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยัง,

คำถามอันตรายิกธรรม
            สุณะสิ (ธัมมะสาระ), อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง ปุจฉามิ, สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, สันติ เต เอวะรูปา อาพาธา
                        คำถาม                                                 คำตอบ
                        กุฏฐัง                                                   นัตถิ ภันเต
                        ฯเปฯ                                                   ฯเปฯ
                        (เหมือนกันกับที่ตอบตอนสอนซ้อม)
                        โก นามะ เต อุปัชฌาโย                         อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา (อุตตมสีโล) นามะ

กรรมวาจาอุปสมบท
อนุสาวนาที่
            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง (ธัมมะสาโร), อายัสฺมะโต (อุตตมะสีลัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกโข, ธัมมะสาโร, อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจึวะรัง, (ธัมมะสาโร) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสฺมะตา (อุตตมสีเลนะ) อุปัชฌายเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง สังโฆ (ธัมมะสารัง) อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสฺมา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, เอสา ญัตติ.           
สุณาตุ  เม ภันเต สังโฆ, อะยัง (ธัมมะสาโร), อายัสฺมะโต (อุตตมะสีลัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง, ธัมมะสาโร สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสฺมะตา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, ยัสสายัสฺมะโต ขะมะติ, (ธัมมาสารัสสะ) อุปะสัมปะทา, อายัสฺมา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, โส ตุณิหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ.

อนุสาวนาที่
            ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ,    สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง (ธัมมะสาโร), อายัสฺมะโต (อุตตมะสีลัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกโข, (ธัมมะสาโร), อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจึวะรัง, (ธัมมะสาโร) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสฺมะตา (อุตตมสีเลนะ) อุปัชฌายเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง สังโฆ (ธัมมะสารัง) อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสฺมา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ  เม ภันเต สังโฆ, อะยัง (ธัมมะสาโร), อายัสฺมะโต (อุตตมะสีลัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง, (ธัมมะสาโร) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสฺมะตา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, ยัสสายัสฺมะโต ขะมะติ, (ธัมมาสารัสสะ) อุปะสัมปะทา, อายัสฺมา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, โส ตุณิหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ,
อนุสาวนาที่
            ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง (ธัมมะสาโร), อายัสฺมะโต (อุตตมะสีลัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกโข,( ธัมมะสาโร), อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจึวะรัง,
(ธัมมะสาโร) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสฺมะตา (อุตตมสีเลนะ) อุปัชฌายเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง สังโฆ (ธัมมะสารัง) อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสฺมา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ  เม ภันเต สังโฆ, อะยัง (ธัมมะสาโร), อายัสฺมะโต (อุตตมะสีลัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจีวะรัง, (ธัมมะสาโร) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสฺมะตา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, ยัสสายัสฺมะโต ขะมะติ, (ธัมมาสารัสสะ) อุปะสัมปะทา, อายัสฺมา(อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนะ, โส ตุณิหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ,
อุปะสัมปันโน สังเฆนะ, (ธัมมสาโร) อายัสฺมะตา (อุตตมะสีเลนะ) อุปัชฌาเยนล ขะมะติ สัฃฆัสสะ, ตัสฺมา ตุณหี, เอวะเมตัง, ธาระยามิ.

แบบสวดกรรมวาจาอุปสทบทกรรมสำหรับนาคคู่
คำสวดกรรมวาจาต้องเปลี่ยนวิภัติและวจนะ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาบาลี ดังนี้ สมมติ นาคชื่อ  ปุณโณ, โอภาโส สมมติอุปัชฌาย์ชื่อ กุสะละธัมโม
คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, (ปุณโณ) จะ (โอภาโส) จะ อายัสฺมะโต (กุสะละธัมมัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกขา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง , อะหัง (ปุณณัญจะ โอภาสัญจะ) อะนุสาเสยยยัง.
สุณะสิ (ปุณณะ), อะยันเต สัจจะกาโล ภุตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเต, สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง, มา โข วิตถาสิ, มา โข มังกุ อะโหสิ, เอวันตัง ปุจฉันติ, สันติ เต เอวะ รูปา อาพาธา,
                        คำถาม                                                 คำตอบ
                      กุฏฐัง                                                   นัตถิ ภันเต
                     คัณโฑ                                                  นัตถิ ภันเต
         กิลาโส                                                  นัตถิ ภันเต
         โสโส                                                    นัตถิ ภันเต
         อะปะมาโร                                           นัตถิ ภันเต
          มะนุสโสสิ                                            อามะ ภันเต
         ปุริโสสิ                                                 อามะ ภันเต
         ภุชิสโสสิ                                              อามะ ภันเต
         อะนะโนสิ                                            อามะ  ภันเต
         นะสิ ราชะภะโฏ                                   อามะ ภันเต
          อะนุญญาโตสิ มาตาปิตูหิ                     อามะ ภันเต
         ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ                      อามะ ภันเต
         ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง                 อามะ ภันเต
            กินนาโมสิ                                            อะหัง ภันเต ปุณโณ นามะ
            โก นามะ เต อุปัชฌาโย                         อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา กุสะละธัมโม นามะ
จากนั้นหันไปถามรูป ที่
สุณะสิ (โอภาสะ), อะยันเต สัจจะกาโล ภุตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง สังฆะมัชเฌ ปุจฉันเต, สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง, มา โข วิตถาสิ, มา โข มังกุ อะโหสิ, เอวันตัง ปุจฉันติ, สันติ เต เอวะ รูปา อาพาธา,
                        คำถาม                                                 คำตอบ
                      กุฏฐัง                                                   นัตถิ ภันเต
                     คัณโฑ                                                  นัตถิ ภันเต
         กิลาโส                                                  นัตถิ ภันเต
         โสโส                                                    นัตถิ ภันเต
         อะปะมาโร                                           นัตถิ ภันเต
          มะนุสโสสิ                                            อามะ ภันเต
         ปุริโสสิ                                                 อามะ ภันเต
         ภุชิสโสสิ                                              อามะ ภันเต
         อะนะโนสิ                                            อามะ  ภันเต
         นะสิ ราชะภะโฏ                                   อามะ ภันเต
          อะนุญญาโตสิ มาตาปิตูหิ                     อามะ ภันเต
         ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ                      อามะ ภันเต
         ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง                 อามะ ภันเต
            กินนาโมสิ                                            อะหัง ภันเต โอภาโส นามะ
            โก นามะ เต อุปัชฌาโย                         อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา กุสะละธัมโม นามะ

คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, (ปุณโณ จะ โอภาโส จะ) อายัสฺมะโต (กุละสะธัมมัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกขา, อะนุสิฏฐา เต มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, ปุณโณ จะ โอภาโส จะ อาคัจเฉยยุง,
คำเรียก
อาคัจฉะถะ
คำอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
            อิทานิ โข อาวุโส ( ภันเต) อะยัญจะ (ปุณโณ นามะ) สามะเณโร, อะยัญจะ (โอภาโส) นามะ สามะเณโร, มะมะ อุปะสัมปะทาเปกขา, อุปะสัมปะทัง อากังขะมานา. สังฆัง ยาจันติ, อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง อัชเฌสามิ, สาธุ  อาวุโส ( ภันเต) สัพโพยัง สังโฆ, อิมัญจะ ปุณณัง นามะ สามะเณรัง, อิมัญจะ (โอภาสัง) นามะ สามะเณรัง, อันตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตฺวา, ตัตถะ ปัตตะกัลป์ลัง ญัตฺวา, ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ.

คำสมมติและคำถามอันตรายิกธรรม
            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ (ปุณโณ) อะยัญจะ (โอภาโส), อายัสฺมะโต (กุสะละธัมมัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกขา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, อะหัง (ปุณณัญจะ โอภาสัญจะ) อันตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยัง.
(แล้วสวดถามอันตรายิกธรรมเหมือนกันกับที่สวดซ้อมมากแล้ว โดยถามทีละรูปเป็นลำดับกันไป)

คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ (ปุณโณ) อะยัญจะ (โอภาโส), อายัสฺมะโต (กุสะละธัมมัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง, (ปุณโณ) จะ (โอภาโส) จะ สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสฺมา (กุสะละธัมมัสสะ) อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, สังโฆ (ปุณณัญจะ โอภาสัญจะ) อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสฺมะตา (กุสะละธัมเมนะ) อุปัชฌาเยนะ, เอสา ญัตติ.
            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ (ปุณโณ อะยัญจะ โอภาโส), อายัสฺมะโต (กุสะละธัมมัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง, (ปุณโณ จะ โอภาโส จะ) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสฺมา (กุสะละธัมมัสสะ) อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, สังโฆ (ปุณณัญจะ โอภาสัญจะ) อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสฺมะตา (กุสะละธัมเมนะ) อุปัชฌาเยนะ, โส ตุณฺหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โสภาเสยยะ.
            ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ ,สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ (ปุณโณ) อะยัญจะ (โอภาโส), อายัสฺมะโต (กุสะละธัมมัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง, (ปุณโณ จะ โอภาโส จะ) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสฺมา (กุสะละธัมมัสสะ) อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, สังโฆ (ปุณณัญจะ โอภาสัญจะ) อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสฺมะตา (กุสะละธัมเมนะ)อุปัชฌาเยนะ,  โส ตุณฺหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โสภาเสยยะ.
            ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ ,สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ (ปุณโณ) อะยัญจะ (โอภาโส), อายัสฺมะโต( กุสะละธัมมัสสะ) อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณมิเมสัง ปัตตะจีวะรัง, (ปุณโณ จะ โอภาโส จะ) สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสฺมา (กุสะละธัมมัสสะ) อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, สังโฆ (ปุณณัญจะ โอภาสัญจะ) อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสฺมะตา (กุสะละธัมเมนะ) อุปัชฌาเยนะ,  โส ตุณฺหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โสภาเสยยะ.
            อุปะสัมปันนา สังเฆนะ, (ปุณโณ จะ โอภาโส จะ,) อายัสฺมะตา (กุละละธัมเมนะ) อุปัชฌาเยนะ, ขะมะติ สังหัสสะ, ตัสฺมา คุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.

ไม่มีความคิดเห็น: