วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

black Thailand t-shirt


เสื้อยืดThailand สีดำ S M L XL
S    chest width 32  body length  23  sleeve length 5.5
M   chest width37  body length 26   sleeve length 6.5
L    chest width 44  body lenth 30  sleeve length   9
XL  chest width49  body length 32.5  sleeve length 9.5

เมืองเก่าเชียงรุ่ง

เมืองเก่าเชียงรุ่ง มีพระธาตุสำคัญอยู่ ๒ องค์ คือ ๑ พระธาตุจอมหมอกที่บรรจุพระอังคารธาตุึแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุอีกองค์หนึ่ง เป็นพระธาตุอนุสรณระลึกถึงสถานยที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับเพิ่ออบรมสั่งสอนท่านอาฬวกะยักษ์ นอกจากนั้นยังมีอาคารเก่าแก่อยู่หลายแห่งด้วยกัน ดบราณสถานเหล่านี้ บางแห่งก็ถูกนายทุนมาซื้อเอาไปเป็นของส่วนตัวก็มี สถานที่แห่งนี้ตั้่งอยู่บนยอดเขาริมฝั่งแม่าน้ำโขง

เมิงลง(เมืองลอง)

 พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์พร้อมด้วยคณะศิษย์ออกเดินทางจากเมืองเชียงรุ่ง ไปถึงเมิงลง (เมืองลอง) ซึ่งเป็นเมืองก่อนจะผ่านำไปสู่เมืองชายแดนระหว่างจีนกับพม่า รถที่ีออกเดินทางจากเมืองนี้สู่เมืองชายแดนจะต้องยืนขอใบอนุญาตเพื่อเดินทางผ่านออกสู่ชายแดน แม้ประชาชนทั่วไปก็จะต้องยื่นขออนุญาตผ่านแดนเช่นกัน ขณะนี้พระอาจารย์กำลังรอรถที่จะมารับอยู่ ผมก็เลยเก็ลภาพบรรยากาศเมืองลองมาให้ชม ชีวิตผู้คน แม้แต่พระเณร จะเห็นได้ว่าพระเณรจะต้องช่วยตนเองเพื่อให้สามารถดำรงสมณะเพศอยู่ได้ ไม่มีการบิณฑาฃบาตเหมือนบ้านเรา ท่านเจ้าอาวาสบนยอดเขาเล่าให้ฟังว่า ญาติโยมเรียไรเงินมาช่วยในค่าใช้จ่ายเดือนละ ๕๐๐ หยวน พอไหมครับ ไม่พอ ต้องหาทางอื่นเสริมจึงจะอยู่ได้ เหตุก็เพราะทางรัฐบาลจีนสมัยก่อนได้ประกาศยุติกิจกรรมทางศาสนาทุกประเภท เรียกว่า"การปฏิวัติทางวัฒนธรรม" พระพุทธศาสนาเถรวาทที่เคนรุ่งเรืองในแดนนี้ก็ดับวูบลงเหมือนแสงเทียน บัดนี้พอมีแสงหริบรี่ขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังตกอยู่ในภาวะลำบากอยู่

เตรียมสามเณเพื่ออุปสมบท

เตรียมสามเณรให้พร้อมที่จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทตามแบบเถรวาทของจีน ที่วีดเชียงขาง เมืองเชียงขาง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสามเณรแสงหรือที่ไทลื้อเรียกว่าพระแสง(เรียกสามเผรรว่าพระ เรียกพระว่าตุ๊ หลวงพี่ เรียกว่า ตุ๊ปี้ ) เข้ารับการอุกสมบททีีโบสถ์วัดเชียงขาง

นอนให้พระเหยียบ

ประเพนีนอนให้พระเหยียบที่ถือว่ามีบุญมากท­คงจะถือตามหลักที่ท่านสุเมธดาบสได้นอนให้พ­ระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพร้อมด้วยพร­ะสงฆ์สาวกเหยียบย้อนกลับไปเมื่อ ๔ อสงไขย กำไรแสนมหากัป พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าาทีปังกรได้ตรัสพย­ากรณ์ว่าดาบสผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุท­ธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะในกาลข้างหน้า

พิธีอุปสมบทเถรวาสจีน

พิธีอุปสมบทเถราวาสแบบจีน ไทลื้อ จัดขึ้นที่วัดเชียงขาง เมืองเชียงขาง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

adventure in china

the adventure of ven.prakrusiridhammavites,the abbot watyarnna rangsee ,vergenir, usa who climb up to the high mountain in yunnan,china on 18-2-2013 together with ven,vichai who was very tired withe pushing the car because it could not clinmb up to the mountain itself supported by men only can go up.However ven.prakrusiridhammavites is very strong man he can proceed and sit on the rock waiting for ven.vichai as seen in the pic.

meditation place สถานที่ภาวนา

เมืองเ่ก่าเชียงรุ่ง สถานที่เคยไปภาวนากับพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์เมื่อปี ๒๕๕๕
meditation place is very important for everyone who want to let own mind to be calm and peaceful in doing meditation such as forest,mountain,clearing place,farmer rice keeping place,empty house and so on. Ven.prakruprakasbuddhapak led all follower to seek the lonely place where is suitable for mind to be developed in the higher state.Chompoo mountain as seen in the pic is one of the suitable place for meditation purpose.