วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมืองเก่าเชียงรุ่ง

เมืองเก่าเชียงรุ่ง มีพระธาตุสำคัญอยู่ ๒ องค์ คือ ๑ พระธาตุจอมหมอกที่บรรจุพระอังคารธาตุึแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุอีกองค์หนึ่ง เป็นพระธาตุอนุสรณระลึกถึงสถานยที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับเพิ่ออบรมสั่งสอนท่านอาฬวกะยักษ์ นอกจากนั้นยังมีอาคารเก่าแก่อยู่หลายแห่งด้วยกัน ดบราณสถานเหล่านี้ บางแห่งก็ถูกนายทุนมาซื้อเอาไปเป็นของส่วนตัวก็มี สถานที่แห่งนี้ตั้่งอยู่บนยอดเขาริมฝั่งแม่าน้ำโขง

ไม่มีความคิดเห็น: