วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมิงลง(เมืองลอง)

 พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์พร้อมด้วยคณะศิษย์ออกเดินทางจากเมืองเชียงรุ่ง ไปถึงเมิงลง (เมืองลอง) ซึ่งเป็นเมืองก่อนจะผ่านำไปสู่เมืองชายแดนระหว่างจีนกับพม่า รถที่ีออกเดินทางจากเมืองนี้สู่เมืองชายแดนจะต้องยืนขอใบอนุญาตเพื่อเดินทางผ่านออกสู่ชายแดน แม้ประชาชนทั่วไปก็จะต้องยื่นขออนุญาตผ่านแดนเช่นกัน ขณะนี้พระอาจารย์กำลังรอรถที่จะมารับอยู่ ผมก็เลยเก็ลภาพบรรยากาศเมืองลองมาให้ชม ชีวิตผู้คน แม้แต่พระเณร จะเห็นได้ว่าพระเณรจะต้องช่วยตนเองเพื่อให้สามารถดำรงสมณะเพศอยู่ได้ ไม่มีการบิณฑาฃบาตเหมือนบ้านเรา ท่านเจ้าอาวาสบนยอดเขาเล่าให้ฟังว่า ญาติโยมเรียไรเงินมาช่วยในค่าใช้จ่ายเดือนละ ๕๐๐ หยวน พอไหมครับ ไม่พอ ต้องหาทางอื่นเสริมจึงจะอยู่ได้ เหตุก็เพราะทางรัฐบาลจีนสมัยก่อนได้ประกาศยุติกิจกรรมทางศาสนาทุกประเภท เรียกว่า"การปฏิวัติทางวัฒนธรรม" พระพุทธศาสนาเถรวาทที่เคนรุ่งเรืองในแดนนี้ก็ดับวูบลงเหมือนแสงเทียน บัดนี้พอมีแสงหริบรี่ขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังตกอยู่ในภาวะลำบากอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: