วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลานพระธาตุปางเยอ

นี่คือบริเวณพระธาตุปางเยอ เนื่องจากไม่มีพระเณรดูแล  มีพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงองค์เดียว ต้องดูแลวัดถึง ๒๒ วัด จึงเป็นเรื่องลำบาก ส่วนคนที่จะมาบวชหายาก เพราะวัยรุ่นที่เติบโตมาภายไต้การเมืองสมัยใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องของศาสนา แม้จะได้คืนศาสนวัตถุจากรัฐบาลจีนแล้ว ศาสนบุตคลก็ยังขาดแคลน เพราะขาดการต่อเนื่องมายาวนาน นับตั้งแต่ยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม การสืบต่อทางพระพุทธศาสนาก็ถูกตัดตอน ขาดหายไปนาน เพิ่งจะมาเปิดให้อิสระเมื่อสิบกว่าปีมานี่เอง การฟื้นฟูสิ่งที่เสื่อมไปแล้วจึงเป็นการยากมาก พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์และพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงจึงคิดหาทางค่อยปรับปรุงส่งเสริมไปเรื่อยๆ คงจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานมากกว่าพระพุทธศาสนาจะฟื้นกลับมาปกติดังเดิมได้

สองพระอาจารย์ที่พระธาตุปางเยอ

สองพระอาจารย์ที่พระธาตุปางเยอ คือ พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฯพลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

กราบพระธาตุปางเยอ

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์กำลังกราบนมัสการพระธาตุปางเยอ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พระเกศาธาตุแห่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มหาวิทยาลัียเชียงรุ่ง

มองลงมาจากยอดเขาที่ตั้งพระธาตุปางเยอ จะเห็นประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงรุ่งอยู่ด้านล่าง ยังใหม่ๆสดๆอาคารต่างๆยังสดไสงดงามเพราะเพิ่งสร้างใหม่ ในเขตเมืองเชียงรุ่งไม่ว่าาไปไปทางไหนก็จะเต็มไปด้วยการก่อสร้างใหม่ๆทั่วทั้งเมือง ไม่นาน เชียงรุ่งก็๋จะกลายเป็นมหานครรองลงมาจากคุนหมิงทีเดียว

พระธาตุปางเยอ pangyer pagoda

การบูรณะซ่อมแซมพระธาตุปางเยอเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยรวมศนรัทธาของผู้มีบุญทั้งหลาย พระอาจารยืพระครูประกาศพุทธพากย์ กำลังสำรวจ ตรวจดูไม้เก่าที่เขาถวายมาจากบ้านของผู้ใจบุญทุกสาระทิศ ใครมีไม้ มีของ มีทรัพย์ใดๆก็นำมาร่วมกัน ผู้ที่ไม่มีก็สามารถร่วมบุญนี้่ได้ด้วยการขวนขวายป่าวประกาศบอกบุญ ที่เรียกว่า เวยยาวัจจะมัย บุญอิันสำเร็จด้วยการขวนขวายช่วยเหลือในการทำบุญ ด้วยหวังความสุขอันเป็ฌนทิพย์รออยู่หข้างหน้าของผู้มีปัญญา นำพาให้ถึงความพ้นทุกข์อันเป็นสุขชั่วนิรันดรที่เรียกกันสว่าพระนิพพานนั่นเอง
ven.prakruprakasbuddhapak inspected the wood laying on the temple groun preparing to re-construction the old pagoda called "pratatpangger" contained the Lord Buddha's hair in it.He is the pupporter of re-construction of this temple in jinghong,xishuangbanna,yunnan,china

พระธาตุปางเยอปัจจุบัน

มองไปไกลๆที่มีพระพระอาจารย์ยืนอยู่ และมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่นั่น คือบ้านสำหรับคนทีี่อยู่าเฝ้าพระธาตุ บัดนี้เป็นบ้านร้าง เพราะหลังจากที่มีการยึดศาสนสถานเป็นของรัฐหมดแล้ว ทั้งพระหรือชาวบ้านก็อาศัยอยู่ไม่ได้ ต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็ลาสิกขาไป  ศาสนสถานแห่งนี้เดิมมีความใหญ่โตกว้างขวางมาก แต่มาบัดนี้ก็เหลือไว้แต่บริเวณพระธาตุ ส่วนนอกนั้นรัฐก็ขายให้เอกชนถือครอบครอง ส่วนมากก็ซื้อไปปลูกยางพารา นี่คือความจริงเกี่ยวกับพระธาตุปางเยอในปัจจุบัน
bratat pangger is the old pagoda or jedee located in xishuangbanna,yunnan,china.Dai people gave all their own support Budshism in their own former kingdom.

พระธาตุหมูรอบพระธาตุปางเยอ

พระธาตุหมู่ล้อมรอบพระธาตุองค์กลางของพระธาตุปางเยอมี ๑๒ องค์ หมายถึงหลักธรรมคือปัจจยาการ ๑๒ หรือปฏิจจสมุปบาท รวมองค์ประธานด้วยเป็น ๑๓ องค์ หมายถึงธุดงค์ ๑๓ ข้อ อันเป็นหลักธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ทั้งพระธาตุปางเยอแห่งนี้เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุไว้ในภายในพระธาตุ จึงเป็นพระธาตุที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาช้านาน มาบัดนี้ เมื่อระยะกาลผ่านไปก็มีความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาล ประจวบกับในระยะหนึ่งได้มีผลกระทบทางการเมืองจึงถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาหลายปี บัดนี้ทางรัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาจึงได้นิมนต์พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง ไปเซ็นต์รับเอาพระธาตุกลับคืนมาในนามของคณะสงฆ์ และท่านได้ปรึกาาหารือกับพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์เพื่อวางแผนบูระซ่อมแซมให้ กลับคืนมาสวยงามอีกครั้ง ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยพลังแห่งบุญของท่านทั้งหลาย โอกาศดีมาถึงแล้วจะได้ร่วมกันสร้างมหากุศลที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ เป็นทางแห่ง ทมิพยสมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติให้แก่ตนเอง

อุปกรณ์ซ่อมพระธาตุปางเยอ raw material to improve pratat

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์กำลังตรวจดูกองไม้ อุปกรณ์ที่จะนำมาซ่อมแซมพระธาตุปางเยอ ที่พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงได้ขนมาเตรียมเอาไว้แล้ว สิ่งของเหล่านี้ได้มาจากศรัทธของผู้มีบุญถวายอุทิศเป็นพุทธบูชาแด่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอาจารย์ทั้งสองได้ปรึกษากันว่า จะปิดทององค์พระธาตุทั้งองค์ โดยมีคณะทำงานวิศวกรที่เป็นเพื่อนๆของพระอาจารย์อันมีหนานมหาจอมเป็นกำลังสำตัญและวิศวกรท่านอื่นๆมีจิตศรัทธาหวังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเนรืองเหมือนดังคราวที่พระพุทะองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ในบรรพกาล ในคราวที่เสด็จมาโปรดท่านอาฬวกะยักษ์เป็นเหตุและได้โปรดชาวเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า เมื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธองค์แล้วก็มีศรัทธาผ่องแผ้วสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ สรรพกำลังทั้งมวลให้กับพระพุทธศาสนา พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์จะได้นำคณะศิษย์ไปกราบไหว้บูชาทำนุบำรุงซ่อมแซมพระธาตุแห่งนี้ไปจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงสวยงามเป็นที่กราบไหว้สักการะของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไป
พระธาตุปางเยอ (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์) บ้านเขม เมืองเชียงรุ่ง
raw material to be kept for re-construction and improve pratatpang-yer temple in jinghong,xishuangbanna,yunnan,china

บูรณะพระธาตจุปางเยอ

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์กำลังยืนอยู่หน้าพระธาตุปางเยอ โดยมีโครงการณ์จะบูรณะซ่อมแซมปิดทองคำให้เหลืองอร่ามทั้งองค์ เป(ฌ็นพุทธบูชา เปฌ็นโอกาศดีของเราทั้งหลายเกิดมาชาติหนึ่งได้มีโอกาศได้บูรณะพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หาได้ยากในโลกนี้ พระธาตุปางเยอแห่งนี้ในระยะเวลาที่รับาลคอมมิวนิสได้ยกเลิกกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด ยึดพื้นที่และสมบัติของสงฆ์เป็นของรัฐ ต่อมาได้มีการผ่อนคลายและเริ่มถวายคืนซึ่งศาสนสมบัติของสงฆ์ นับว่าเป็นโอกาศของเราทั้งหลายแล้วที่จะได้ทำบุญอันเป็นมหากุศลร่วมกันระหว่างชาวจีนและชาวไทย

กำแพงวัดเดิม

กำแพงหน้าพระธาตุปางเยอ แต่ตอนนี้นายทุนมาซื้อไปปลูกยาง เพราะรัฐบาลเปิดให้นายทุนเข้ามาซื้อที่ดินได้ ที่คืนมาให้จึงเป็นที่รอบพระธาตุอย่างเดียว มีโบสถ์ และศาลาอยู่ รวมสิ่งปลุูกสร้างสองหลังเท่านั้น 
พระอาจารย์อยากจะรวบรวมเงินเพืิ่อซื้อที่ดินอันเป็นของสงฆ์คืนจากเอกชน แต่ก็คงจะใช้เงินจำนวนมาก งานเแพาะหน้าก็คือ ซ่อมแซมพระธาตุให้สวยงาม ปิดด้วยทองคำทั้งองค์ ท่านอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์จะได้นำพาพวกเราไปทอดผ้าป่าปิดทององคผืพระเจดีย์ พระธาตุปางเยอ พระเกผสาะาตุของพระพุทธเจ้าในไม่ช้านี้ ขอให้ทุักท่านเตรียมตัว จะเดิ นทางโดนรถยนต์ผ่านทางลาวก็ได้ โดยทางเรือทางท่าเรนือเชียงแสนก็ได้ ทางอากาศ โดยสาบการบินจีน ลงที่สนามบินเชียงรุ่งก็ได้ สะดวกสบายทุกทาง

ต้นโพธิและศาลเทพารักษ์

ที่เมืองเชียงรุ่งนั้น ชาวเมืองนอกจากนับถือต้นโพธิ อันเปฌ็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีศาลเทพานรักษ์อยู่ทั่วไป น่าจะทำกันเป็นประเพนีนับตั้งแต่สมัยพระพุทธองคผ์เสด็จมาที่นี่เพื่อโปรดท่านอาฬวกะยักษ์ และเมื่อท่านอาฬวกะยักษืได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาลบันแล้ว พระพุทะองค์ก็เรียกประชุมชาวเมืองให้มีหน้าที่ดูแลท่านอาฬวกะยักษ์ ในฐานะเทวดาประจำเมืองและให้ท่านอาฬวกะยักษ์ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวเมือง 

พระสงฆ์ไทยในเมืองจีน

คณะพระสงฆ์ไทย นำโดยพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์มาร่วมพิธีถวายพระประธานประจำพรนะอุโสบถวัดเชียงป้อม ตกาดทราย อ.เชียงรุ่ง จสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

ร้านข้าวซอย

ร้านข้าวซอย ที่เมืองเชียงรุ่ง มีป้ายเป็นสามภาษาคือ ไทย ไทลื้อ จีน เปิดบริอการแต่เช้าทุกๆวันไม่มีวันหยุด อยู่แถวหน้าวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง  จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระพุทธเชียงแสน ณ เมืองเชียงรุ่ง

อุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นเครือญาติกับพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงเจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม เจ้าของภัตตาคาร ในพิธีถวายพระประธานพระพุทธเชียงแสนที่จัดสร้างและนำมาถวายโดยคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพิธีจัดขึ้นโดยความร่วมมือของชาวไทยแห่งสยาม และชาวจีนเชื้อสายไท แห่งเมืองเชียงรุ่ง ด้วยการบำเพ็ญมหากุศลร่วมกัน ในบางครั้งบางคราวเราก็เคยมาเกิดร่วมกันที่นี่ ในบางครั้งบางคราวก็ไปเกิดในต่างแดน แต่เมื่อได้มาเจอกันก็มีความยินดี สายเลือกดแห่งความเป็นไทก็ไม่เคยลืมเลือนไปจากดวงจิต ญาติของเราบางพวกเกิดเป็นเทวดาก็ยังคงสถิตอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ พร้อมเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สององค์ก็ได้มาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วย