วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระธาตุหมูรอบพระธาตุปางเยอ

พระธาตุหมู่ล้อมรอบพระธาตุองค์กลางของพระธาตุปางเยอมี ๑๒ องค์ หมายถึงหลักธรรมคือปัจจยาการ ๑๒ หรือปฏิจจสมุปบาท รวมองค์ประธานด้วยเป็น ๑๓ องค์ หมายถึงธุดงค์ ๑๓ ข้อ อันเป็นหลักธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ทั้งพระธาตุปางเยอแห่งนี้เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุไว้ในภายในพระธาตุ จึงเป็นพระธาตุที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาช้านาน มาบัดนี้ เมื่อระยะกาลผ่านไปก็มีความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาล ประจวบกับในระยะหนึ่งได้มีผลกระทบทางการเมืองจึงถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาหลายปี บัดนี้ทางรัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาจึงได้นิมนต์พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง ไปเซ็นต์รับเอาพระธาตุกลับคืนมาในนามของคณะสงฆ์ และท่านได้ปรึกาาหารือกับพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์เพื่อวางแผนบูระซ่อมแซมให้ กลับคืนมาสวยงามอีกครั้ง ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยพลังแห่งบุญของท่านทั้งหลาย โอกาศดีมาถึงแล้วจะได้ร่วมกันสร้างมหากุศลที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ เป็นทางแห่ง ทมิพยสมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติให้แก่ตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น: