วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อุปกรณ์ซ่อมพระธาตุปางเยอ raw material to improve pratat

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์กำลังตรวจดูกองไม้ อุปกรณ์ที่จะนำมาซ่อมแซมพระธาตุปางเยอ ที่พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงได้ขนมาเตรียมเอาไว้แล้ว สิ่งของเหล่านี้ได้มาจากศรัทธของผู้มีบุญถวายอุทิศเป็นพุทธบูชาแด่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอาจารย์ทั้งสองได้ปรึกษากันว่า จะปิดทององค์พระธาตุทั้งองค์ โดยมีคณะทำงานวิศวกรที่เป็นเพื่อนๆของพระอาจารย์อันมีหนานมหาจอมเป็นกำลังสำตัญและวิศวกรท่านอื่นๆมีจิตศรัทธาหวังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเนรืองเหมือนดังคราวที่พระพุทะองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ในบรรพกาล ในคราวที่เสด็จมาโปรดท่านอาฬวกะยักษ์เป็นเหตุและได้โปรดชาวเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า เมื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธองค์แล้วก็มีศรัทธาผ่องแผ้วสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ สรรพกำลังทั้งมวลให้กับพระพุทธศาสนา พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์จะได้นำคณะศิษย์ไปกราบไหว้บูชาทำนุบำรุงซ่อมแซมพระธาตุแห่งนี้ไปจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงสวยงามเป็นที่กราบไหว้สักการะของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไป
พระธาตุปางเยอ (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์) บ้านเขม เมืองเชียงรุ่ง
raw material to be kept for re-construction and improve pratatpang-yer temple in jinghong,xishuangbanna,yunnan,china

ไม่มีความคิดเห็น: