วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บูรณะพระธาตจุปางเยอ

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์กำลังยืนอยู่หน้าพระธาตุปางเยอ โดยมีโครงการณ์จะบูรณะซ่อมแซมปิดทองคำให้เหลืองอร่ามทั้งองค์ เป(ฌ็นพุทธบูชา เปฌ็นโอกาศดีของเราทั้งหลายเกิดมาชาติหนึ่งได้มีโอกาศได้บูรณะพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หาได้ยากในโลกนี้ พระธาตุปางเยอแห่งนี้ในระยะเวลาที่รับาลคอมมิวนิสได้ยกเลิกกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด ยึดพื้นที่และสมบัติของสงฆ์เป็นของรัฐ ต่อมาได้มีการผ่อนคลายและเริ่มถวายคืนซึ่งศาสนสมบัติของสงฆ์ นับว่าเป็นโอกาศของเราทั้งหลายแล้วที่จะได้ทำบุญอันเป็นมหากุศลร่วมกันระหว่างชาวจีนและชาวไทย

ไม่มีความคิดเห็น: