วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กำแพงวัดเดิม

กำแพงหน้าพระธาตุปางเยอ แต่ตอนนี้นายทุนมาซื้อไปปลูกยาง เพราะรัฐบาลเปิดให้นายทุนเข้ามาซื้อที่ดินได้ ที่คืนมาให้จึงเป็นที่รอบพระธาตุอย่างเดียว มีโบสถ์ และศาลาอยู่ รวมสิ่งปลุูกสร้างสองหลังเท่านั้น 
พระอาจารย์อยากจะรวบรวมเงินเพืิ่อซื้อที่ดินอันเป็นของสงฆ์คืนจากเอกชน แต่ก็คงจะใช้เงินจำนวนมาก งานเแพาะหน้าก็คือ ซ่อมแซมพระธาตุให้สวยงาม ปิดด้วยทองคำทั้งองค์ ท่านอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์จะได้นำพาพวกเราไปทอดผ้าป่าปิดทององคผืพระเจดีย์ พระธาตุปางเยอ พระเกผสาะาตุของพระพุทธเจ้าในไม่ช้านี้ ขอให้ทุักท่านเตรียมตัว จะเดิ นทางโดนรถยนต์ผ่านทางลาวก็ได้ โดยทางเรือทางท่าเรนือเชียงแสนก็ได้ ทางอากาศ โดยสาบการบินจีน ลงที่สนามบินเชียงรุ่งก็ได้ สะดวกสบายทุกทาง

ไม่มีความคิดเห็น: