วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ต้นโพธิและศาลเทพารักษ์

ที่เมืองเชียงรุ่งนั้น ชาวเมืองนอกจากนับถือต้นโพธิ อันเปฌ็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีศาลเทพานรักษ์อยู่ทั่วไป น่าจะทำกันเป็นประเพนีนับตั้งแต่สมัยพระพุทธองคผ์เสด็จมาที่นี่เพื่อโปรดท่านอาฬวกะยักษ์ และเมื่อท่านอาฬวกะยักษืได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาลบันแล้ว พระพุทะองค์ก็เรียกประชุมชาวเมืองให้มีหน้าที่ดูแลท่านอาฬวกะยักษ์ ในฐานะเทวดาประจำเมืองและให้ท่านอาฬวกะยักษ์ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวเมือง 

ไม่มีความคิดเห็น: