วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เปลือกเปลือกย่อมห่อห้มต้นไม้ไว้เพื่อปกป้องจากอันตรายต่างๆ ฉันใด ใจย่อมมีสติ กาย  วาจา เป็นเปลือกคอยปกป้องใจไม่ให้ไหลลงสู่ที่ชั่ว ฉันนั้น