วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

3 สรณคมนปาฐะ Going to refuge

3 สรณคมนปาฐะ (บทว่าด้วยการอ้างพระรัตนตรัยเป็นที่พี่ง)

Going to refuge
(Leader)
Handa mayam tisaranagamanapathaṃ Bhanāma se
Let us now chant going to refuge.
(All)
Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi,
To the Buddha for Refuge I go.


Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi,
To the Dhamma for Refuge I go.


Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi,
To the Sangha for Refuge I go.


Dutiyampi Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi,
A second time, to the Buddha for Refuge I go.


Dutiyampi Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi,
A second time, to the Dhamma for Refuge I go.


Dutiyampi Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi,
A second time, to the Sangha for Refuge I go.


Tatiyampi Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi,
A third time, to the Buddha for Refuge I go.


Tatiyampi Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi,
A third time, to the Dhamma for Refuge I go.


Tatiyampi Sanghaṃ saranaṃ gacchāmi,
A third time, to the Sangha forRefuge I go.


ended

Homage to the Buddha บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

2 ปุพพภาคนมการคาถา

(ใช้สวดหลังทำวัตรเช้าเย็น ตามความเหมาะสมของภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกา)

Homage to the Buddha

(Leader)
Handa mayaṃ Buddhassa bhagavato
Pubbabhaganamakaram karoma se.
Let us now begin our preliminary homage to our Lord, the Buddha,The Exalted One.
( All)
Namo tassa Bhagavato,
Arahato,
Sammā-sambuddhassa,

Homage to the Blessed One, the Worthy One,the Rightly Self-awakened One.
( 3 times)

Ended.

ชุมนุมเทวดา An Invitation to the Devas

ภาคที่ ๒

สวดมนต์ ( เจ็ดตำนาน)

ชุมนุมเทวดา An Invitation to the Devas

Samantā cakkavālesu
Atragacchantu devatā
Saddhammaṃ muni-rajassa
Sunantu saga-mokkhadhaṃ
From around the galaxies may the devas come here. May they listen to the True Dhamma of the King of Sages,Leading to heaven & emancipation.


Sagge kāme ca rūpe
Giri-sikharatate c’antalikkhe vimāne
Dīpe ratthe ca gāme
Taruvana-gahane geha-vatthumhi khette.


Those in the heavens of sensuality & form, On peaks & mountain precipices,in palaces floating in the sky, in islands Countries, & towns, In groves of trees & Thickets, around homesites & fields.


Bhummā cayantu devā
Jala-thala-visame yakkha-gandhabba-nagā
Titthantā santike yaṃ
Muni-vara-vacanaṃ sadhavo me sunantu.
And the earth-devas, spirits, heavenly minstrels, & nagas. In water,on land, in badlands, & nearby: May They come & listen with approval.As I recite the word of the excellent Sage.


dhammassavana-kālo ayam-bhadanta.
Dhammassavana-kālo ayam-bhadanta.
Dhammassavana-kālo ayamk-bhadanta.
This is the time to listen to the Dhamma,Venerable Sirs, This is the time to listen To the Dhamma, Severable sirs. This is the time to listen to the Dhamma,Venerable Sirs.

ended

กิจกรรม วัดพระธรรมจักร ๒๕๕๔

กิจกรรมของวัดพระธรรมจักร

วันที่ 14พย ๒๕๕๔
ทอดกฐิน เวลา13.00 น.

 21 พย ๒๕๕๔
พิธีบูชาใหญ่ประจำปีและลอยกระทง ปิดด้วยอาบน้ำมนต์วันเพ็ญ เดือนสิบสอง
จงขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เริ่มงานตั้งแต่เวลา19.00 น. ถึง 23 นาฬิกาเส็ดจพิธี

พระครูประกาศพุทธพากย์ มุงคำภา