วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

เปรตคางคก toad peta

นักบวชทำทุจริตต่อหน้าที่ เป็นบาปกรรม ทำให้เกิดวิบากไปเกิดในนรกเป็นเปรตคางคก
 a person who is ascetics being dishonest to his duties is punished in the hell as the spirit of toad or toad peta.

เปรตพญานาค snake peta

ผู้รับจ้างวางเพลิง เป็นบาปกรรม นำผลอันเป็นวิบากไปเกิดในนรก เป็นเปรตพญานาค a person who is employed to put fire to the other property is punished in the hell as the spirit of snake or snake peta.

เปรตเป็ด duck peta

บุคคลผู้ยุแหย่ให้คนอื่นทะเลาะกัน เป็นบาปกรรม นำผลอันเป็นวิบากกรรมให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็ด   a person who instigates the others to have a braws is punished in the hell as the spirit of duck or duck peta.

เปรตกระต่าย rabbit peta

ผู้ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น เป็นบาปกรรม นำผลอันเป็นวิบากให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตกระต่าย  a person who jealous the other is punished in the hell as the spirit of the rabbit or rabbit peta.

เปรตเต่า tertoise peta

บุคคลผู้แย่งอำนาจหน้าที่การงานของผู้อื่น เป็นบาปกรรม นำผลคือวิบากให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเต่า     a person who underminds the other authority or duties is punished in the hell as the spirit of  tertoises.

เปรตเสือ tiger peta

ผู้ลืมบุญคุณผู้มีพระคุณ เป็นบาปกรรม นำผลเป็นวิบากให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเสือ  a person who forgets the other services performed is punished in the hell as the spirit of tiger or tiger peta.

เปรตปลา fish peta

ผู้ขโมยจับสัตว์น้ำ เป็นบาปกรรม แสดงวิบากอันเป็นผลทำให้ต้องไปเกิดในนรกเป็นเปรตปลา a person who steals aquatic animals is punished in the hell as the spirit of fish or fish peta.

เปรตวัว bull peta

ผู้ค้ายาเสพติด เป็นบาปกรรม ทำแล้วได้รับผลวิบากกรรมทำให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตวัว
 a person who trads with  the addicting drug will be punished in the hell as the spirit of bull.

เปรตกวาง deer peta

ผู้ฆ่าสัตว์ป่า เป็นบาปกรรมตายไปเกิดเป็นเปรตกวาง the one who kills the forest animal will be born in the hell as the spirit of deer.

ประวัติ พระครํวินัยธรอุดม อุตตมสีโล( สมณะ) เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี

ประวัติ พระครํวินัยธรอุดม อุตตมสีโล( สมณะ) เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี

คำสั่งพญายม command from yama king

คำสั่งของท่านพญายม ท่านเตือนให้ทุกคนมั่นทำคุณงามความดีเอาไว้
warning from yama king to get all of us to do good.

เปรตหมู pig peta

ผู้กระทำฉ้อราษฎร์ บังหลวง กดขี่ข่มเหงราษฎร์ให้ได้รับความเดือนร้อนเป็นบาปกรรมอันชั่วร้ายตายไปตกนรกเป็นเปรตหมู the one who corrupts the public and people is call the bad deed performed will be born in the hell as the spirit of pig or pig peta getting the total suffering all the time. 
ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเป็นบาปกรรม นำให้เกิดวิบากให้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตหมา ได้รับความทุกข์ทรมาณหาประมาณมิได้ มีระยะเวลาอันยาวนานแสนนาน the one who created the distrubs creating suffering to the other will be born in the hell as the spirit of dog or peta dog.

เปรตหนู rat peta

ผู้ที่ทำลายข้าวของผู้อื่น เป็นบาปกรรมทำให้ได้รับผลคือวิบากต้องไปเกิดในนรกเป็นเปรตหนู ได้รับความทุกข์ทรมาณหาประมาณมิได้ ตลอดเวลา  ones who destroyed the property of the other ,after death will be born in the hell as rat peta get all total suffering without any time to rest.


cock peta เปรตไก่บาปกรรมเกดิดเจากการผิดประเวณีกับบุคคลต้องห้ามต้องตกนรก เสวยทุกข์ทรมาณเป็ตเปรตไก่ จนกว่าจะสิ้นกรรม

เปรคนก bird peta

ขโมยข้าวคนอื่นจะด้วยกโลบายใด ๆก็ตาม เป็นบาปกรรม มีวิบากทำให้ตกนรกเป็นเปรตนก