วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปฏิบัติบูชาภาวนา ณ วัดพระธาตุฮังฮุ้ง เชียงรุ้ง สิบสองปันนา

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ปฏิบัติบูชาภาวนาที่พระธาตุฮังฮุ้ง เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน การภาวนานั้น ดำเนยินตามมรรคมีองค์ ๘ ประการ ในขั้นตอนของสมาธิจะต้องประกอบกระทำตามมรรค ๓ ข้อคือ ๑ สัมมาวายามะ ๒ สัมมาสติ ๓ สัมมาสมาธิ โดยเฉพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติสัมมาสมาธินั้นจะต้องดำเนินไปตามลำดับที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร คือเริมจาก ฌานที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ตามลำดับ เมื่อสามารถทำฌานเข้าออกจนชำนาญที่เรียกว่าวสีแล้ว จึงเรียกได้ว่าเราได้ปฏิบัติมรรคข้อสัมมาสมาธิแล้ว อันเป็นบาทฐานที่จะสามารถดำเนินทางปัญญาต่อไป
สำหรับผู้ทีี่ฝึกใหม่นั้น พ่อแม่ครูอาจาสรย์หลวงตามหาบัวท่านได้แนะนำไว้ในหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กัมมัฏฐานว่า 
" กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเอง แต่กรุณากำหนดเผื่อเอาไว้บ้าง เวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงมาแอบขโมยเอาสิ่งของ จะได้เหลืิอคำภาวนาติดตัวเอาไว้บ้าง ขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะ มีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรม เช่นกำหนดพุทโธ ทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมา ชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่านั้นๆไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคตือความสงบเย็น ถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อน ผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอน "


พระธาตุปางเยอ พระธาตุหมู่ ๑๓ องค์ ประจำราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ้ง

พระธาตุปางเยอ เป็นพระธาตุหมู่ ๑๓ องค์ หมายถึง ธุดงค์ ๑๓ ข้อที่พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตไว้่เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสอาสวะ พระธาตุองค์นี้่เป็นพระธาตุโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์จะทรงทำนุบำรุงพระธาตุในฐานะพระธาตุประจำเมือง เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่กราบไหว้บูบาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาช้านาน แต่เมื่อกาลผ่านไปถึงสมัย ท่านเหมาเจอตุง ได้ทำการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยประกาศให้หยุดกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด และยึดศาสนสมบัติของสงฆ์เป็นของรัฐและบางแห่งก็ถูกเผาทำลาย มาบัดนี้ทางการจีนได้ผ่อนคลายมาตราการดังกล่าว จึงได้มอบคืนศาสนสมบัติให้ทางคณะสงฆ์  พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงแห่งเชียงรุ้งได้ไปเซ็นต์รับมอบมาจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา ๒ ปีเข้านี้แล้ว ก็ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเพื่อเป็นพุทธบูชาท่ามกลางความขาดแคลนทุกด้าน ณ บัดนี้ได้รื้อกุฏิเก่าออกกำแพงพระเจดีย์เพราะชำรุดใช้การไม่ได้ เป็นกุฏิไม้ และได้ทำการก่อสร้างเป็นศาลาที่พำนักสงฆ์เป็นสองชั้น แบ่งส่วนหนึ่งเป็นศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน แม้ได้ลงมือทำแล้ว จากความขาดแคลน แม้ค่าแรงของช่างที่มาทำการก่อสร้างก็ยังไม่มีให้ แต่เขาเหล่านั้นก็มีศรัทธาเต็มเปี่ยมในหัวใจ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ได้แวะเวียนมาเยี่ยมดูแลอยู่สม่ำเสมอ เมื่อศาลาเสร็จแล้วก็จะทำห้องสุขาต่อไป จะจัดให้มีการฉลองศาลาและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปร่วมงานครั้งนี้ด้วย