วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นอนให้พระเหยียบ

ประเพนีนอนให้พระเหยียบที่ถือว่ามีบุญมากท­คงจะถือตามหลักที่ท่านสุเมธดาบสได้นอนให้พ­ระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพร้อมด้วยพร­ะสงฆ์สาวกเหยียบย้อนกลับไปเมื่อ ๔ อสงไขย กำไรแสนมหากัป พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าาทีปังกรได้ตรัสพย­ากรณ์ว่าดาบสผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุท­ธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะในกาลข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: