วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทำบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลวัดญาณรังษี

 กองทุนจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปล  วัดญาณรังษี วอร์ชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
เนื่องจากหนังสือสวดมนต์?แปลของวัดญาณรังษีซึ่งพิมพ์คราสวก่อนได้หมดลง ทางวัดมีความจำเป้นต้องใช้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตกรุงวอร์ชิงตั้น ดีซี ได้เป็นคู่มือในการสวดมนต์ จึงได้ดำริจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมอีก

ทีระลึกพิธีปิดทองฝั่งลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา และ งานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุติ ณวัดญาณ

รังษี รัฐ VA, 20164-9318. USA พ.ศ.2558

 ท่านที่ต้องการรน่วมบุญกุศลครั้งนี้สมารถโอนเงินเข้าร่วมทุนทำบุญตามบัรญชีที่ให้ไว้่นี้นะครับ

บัญชีเลขที่ 625-2-03577-8
ธนาคารกสิกรไทย แพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์
ชื่อบัญชี นายสมลักษณ์ วันโย

กองทุนจัดตั้งขึ้นชั้วคราวเพื่อจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ยอดวงเงินที่ตั้งไว้ 150,000  บาท (หนึ่างแสนห้าหมื่นบาท)
 เพื่อจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวน 2,000 เล่ม ตามคำสั่งของพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดญาณรังษี พระครูศิริธรรมวิเทศ (อุดม สมณะ อุตฺตมสีโล)


รายนามผู้ร่วมทำบุญมีดังต่อไปนี้

๑ คุณมัณทนี ดวงรัตน์ Mantanee Duangrat USA                                      120,000.00 บาท
๒ นายสมลักษณ์ วันโย นางสาวนันทนัช กุลกิจจา นางอิงอร กุลกิจจา        5,000.00 บาท
๓ นางวรรณี นนทรีย์                                                                                             500.00  บาท
๔ คุณ wiGig                                                                                                         500.00  บาท
๕ คุณศศินภา นามนิตย์                                                                                       120.00 บาท
                                                                          รวม                                      126,120.00 บาท


คงเหลือที่ต้องร่วมทำบุญพิมพ์หนังสืทอสวดมนต์อีก 150,000.00 -126,120.00 บาท - 23,880.00  บาท

 ขาด 23,900.00 บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาท)

(วันที 21 กันยายน 2556)

รายชื้อผู้ร่วมบิจาดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จากสหรัฐ


1 พระครูสิริธรรมวิเทศ(อุดม สมณะ) $200 

2. คุณฉวิวรรณและครอบครัวนพเกตุ $100 

3. คุณพัฒนา รัตน $100

3. นางวันดี สมณะ $100 

4. อว้น Blvis และtip $100 

5. คุณดวงจำปี บุญธรรม$40รวมคนบริจาก $640

ท่านที่โอนเงินเข้ามาทำบุญกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจะได้ลงอนุโมทนาในที่นี่ไว้เป็นหลักฐาน

สมลักษณ์ วันโย
กรรมการที่ปรึกษา วัดญาณรังษี และผู้ประสานงานบุญในประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดญาณรังษี ปี 2556

ไม่มีความคิดเห็น: