วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระครูวินัยธรสวัสดิ์ ญาณพโล

พระอาจารย์พระครูวินัยธรสวัสดิ์ ญาณพโล ทำวัตรที่วิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นพระมหาเถระจากประเทศลาว จากเมืองมูลปาโมกข์ สัทันดร ได้มาศึกษาอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริยารามตั้งแต่เป็นสามเณร อุปสมบทที่วัดมกุฏกษัตริยาราม โดยมี พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช( จวน อุฏฐายี ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีหม่อมหลวงอิลา พิบูลนครินทร์ เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท ได้ศึกษาสำเร็จเปรียญธรรม และ สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดสีสัตตนาค กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศศ เป็นวัดซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนลาวในประเทศฝรั่งเศศ 

ไม่มีความคิดเห็น: