วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พุทธชัยมงคลคาถา 15-8-55

http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=62.0
เสียงสวดพุทธชัยมงคลคาถา
พุทธชัยมงคลคาถา
พาหุง สะหัสสะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง          พระจอมมุนีได้ชนะพญามาร ผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน
คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะ มารัง             ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อ ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนา
ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท                มารโห่ร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้น
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง              พระจอมมุนีได้ชนะอาฬวกะยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง
โฆรัมปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง     ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามาร
ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท                 เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี
ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ          คือพระขันติ ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัต ตะภูตัง            พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี
ทาวัคคิจัก กะมาสะนีวะ สุทารุณันตัง             เป็นช้างเมามันยิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าจักราวุธ
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท               และสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำใจคือพระเมตตา
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
อุกขิตตะขัค คะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง          พระจอมมุนีมีพระหฤทัยกระทำอิทธิปาฏิหารย์
ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมาละ วันตัง             ได้ทรงชนะโจรมีนามว่า องคุลิมาล อันแสนจะร้ายกาจ
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน  ชิตะวา มุนินโท             มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปทางไกลถึง โยชน์
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา         พระจอมมุนีได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกา ยะมัชเฌ     ผู้ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ โดยใช้ไม้มีลักษณะกลม
สันเตนะ โสมะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท              ให้เป็นประดุจมีท้อง ด้วยวิธีสงบระงับพระหฤทัย
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ         ท่ามกลางหมู่ชน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเ กตุง            พระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือพระปัญญา
วาทาภิโร  ปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง              ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ผู้มีอัธยาศัยในอันที่จะสละเสีย
ปัญญาปะที ปชะลิโต  ชิตะวา มุนินโท             ซึ่งความสัตย์ มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนไว้สูงดุจยอดธง
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิธี คือรู้อัธยาศัย
แล้วตรัสเทศนาด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
นันโท ปะนันทะ ภุชะคัง วิพุธัง มะหิธธิง         พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระ
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต          พุทธชิโนรสเนรมิตกายเป็นนาไปทรมาณ
พญานาคราชชื่อ นันโทปะนันทะ
อิทธู ปะเทสะวิธินา  ชิตะวา มุนินโท                ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีทรงแนะนำ
การแสดงฤทธิ์แก่พระเถระ
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง          พระจอมมุนีได้ชนะพระมหาพรหม ผู้มีนามว่าท้าวพกา
พรหมมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิพะกา ภิธานัง,           ผู้มีฤทธิ์ มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์
ญาณาคะเทนะ วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท            มีมืออันทิฐิที่ตนถือผิดรัดรึงตรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.        ด้วยวิธีอันวิเศษ คือเทศนาญาณ ด้วยเดชแห่ง
พระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน
เอตาปิ  พุทธะชะยะ มังคะละ อัฏฐะคาถา,       นรชนใด ผู้มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี
โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที         ซึ่งพระพุทธชัยมงคล คาถาแม้เหล่านี้ทุกวันๆ
หิตฺตวานะ เนกะวิวิธานิ  จุ ปัททะวานิ             นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวะอันตรายทั้งหลาย
โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร                   มีประการต่างๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งความหลุดพ้น
สะปัญโญ.                                                        อันเป็นเกษมบรมสุข แล.

ไม่มีความคิดเห็น: