วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เทวตาอุยโยชนะคาถา 15-8-55


เทวตาอุยโยชนะคาถา
ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา                               ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์ จงเป็นผู้
ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา                                 ไม่มีทุกข์และที่ถึงแล้วซึ่งภัย จงเป็นผู้ไม่มีภัย
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ                        และที่ถึงแล้วซึ่งโศก
สัพเพปิ ปาณิโณ                                              จงเป็นผู้ไม่มีโศก         
เอตฺตาวะตา จะ อัมเหหิ                                    และขอเหล่าเทพเจ้าทั้งปวง จงอนุโมทนาซึ่งบุญ
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง                               สมบัติ อันเราทั้งหลายก่อสร้างแล้ว
สัพเพเทวานุโมทันตุ                                        ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา                                     เพื่ออันสำเร็จสมบัติทั้งปวง
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ                                   มนุษย์ทั้งหลาย จงให้ทานด้วยศรัทธา
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา                                                จงรักษาศีลในกาลทั้งปวง
ภาวะนาภิระตา โหนตุ                                      จงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนา
คัจฉันตุ เทวะตา คะตา                                     เทพดาทั้งหลายที่มาแล้ว เชิญกลับไปเถิด
สัพเพ พุทธา พลัปปัตตา                                 พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนทรงพระกำลังทั้งหมด
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง                                  กำลังใดแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ                               และแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่
รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ                                ข้าพเจ้าขอผูกความรักษา ด้วยเดชแห่งกำลังนั้น
โดยประการทั้งปวง.

ไม่มีความคิดเห็น: