วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปุพพภาคนมการคาถา 15-8-55


ปุพพภาคนมการคาถา
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต                  เราทั้งหลายจงสวดปุพพะภาคะนะมะการะ
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ               กันเถิด
(รับพร้อมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต                                   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต                                                       ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ                                           ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 ( ครั้ง)

ไม่มีความคิดเห็น: