วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓๐


1 จักขุสัมผัสสะชา เวทนา โลเก                        เวทนาที่เกิดแต่จักษุสัมผัส เป็นที่รักใคร่
ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                                          เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนา ซึ่งเกิดแต่จักษุสัมผัสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่จักษุสัมผัสนั้น
2 โสตะสัมผัสสะชา เวทนา โลเก                      เวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส เป็นที่รักใคร่
ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                                          เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนา ซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสนั้น
3 ฆานะสัมผัสสะชา เวทนา โลเก                     เวทนาที่เกิดแต่ฆานสัมผัส เป็นที่รักใคร่
ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                                          เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนา ซึ่งเกิดแต่ฆานสัมผัสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่ฆานสัมผัสนั้น
4 ชิวหาสัมผัสสะชา เวทนา โลเก                      เวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส เป็นที่รักใคร่
ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                                          เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนา ซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสนั้น
5 กายะสัมผัสสะชา เวทนา โลเก                       เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส เป็นที่รักใคร่
ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                                          เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนา ซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสนั้น
6 มะโนสัมผัสสะชา เวทนา โลเก                      เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัส เป็นที่รักใคร่
ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                                          เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนา ซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสนั้น
1 รูปะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                        ความจำรูป เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำในรูปนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความจำรูปนั้น
2 สัททะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง         ความจำเสียง เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำในเสียงนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความจำเสียงนั้น
3 คันธะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความจำกลิ่น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำในกลิ่นนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความจำกลิ่นนั้น
4 ระสะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความจำรส เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำในรสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความจำรสนั้น
5 โผฏฐัพพะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง  ความจำโผฏฐัพพะ เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำในโผฏฐัพพะนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความจำโผฏฐัพพะนั้น
6 ธัมมะสัญญา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความจำธัมมารมณ์ เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความจำธัมมารมณ์นั้น

ไม่มีความคิดเห็น: