วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒๙


1 จักขุสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง         ความกระทบทางตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางตานั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางตานั้น
2 โสตะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง       ความกระทบทางหูเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางหูนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางหูนั้น
3 ฆานะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง      ความกระทบทางจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางจมูกนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางจมูกนั้น
4 ชิวหาสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง       ความกระทบทางลิ้นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคละจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางลิ้นนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางลิ้นนั้น
5 กายะสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง        ความกระทบทางกายเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางกายนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางกายนั้น
6 มะโนสัมผัสโส โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง       ความกระทบทางใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางใจนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางใจนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: