วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒๘


1รูปา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                                    รูป เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียที่รูปนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่รูปนั้น
2สัททา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                     เสียง เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียที่เสียงนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่เสียงนั้น
3คันธา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                      กลิ่น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียที่กลิ่นนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่กลิ่นนั้น
4ระสา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                       รส เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียที่รสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่รสนั้น
5โผฏฐัพพา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง              โผฏฐัพพะ เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียที่
โผฏฐัพพะนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่โผฏฐัพพะนั้น
6ธัมมา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง                      ธัมมารมณ์ เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียที่
ธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ธัมมารมณ์นั้น
1จักขุวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง        ความรู้ทางตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่
ความรู้ทางตานั้น
เอตถะ นิรัชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความรู้ทางตานั้น
2โสตะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง       ความรู้ทางหูเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่
ความรู้ทางหูนั้น
เอตถะ นิรัชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความรู้ทางหูนั้น
3ฆานะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง      ความรู้ทางจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้
ที่ความรู้ทางจมูกนั้น
เอตถะ นิรัชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความรู้ทางจมูกนั้น
4ชิวหาวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง      ความรู้ทางลิ้นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางลิ้นนั้น
เอตถะ นิรัชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความรู้ทางลิ้นนั้น
5กายะวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง       ความรู้ทางกายเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางกายนั้น
เอตถะ นิรัชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความรู้ทางกายนั้น
6มะโนวิญญาณัง โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง      ความรู้ทางใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่
ความรู้ทางใจนั้น
เอตถะ นิรัชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความรู้ทางใจนั้น

ไม่มีความคิดเห็น: