วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อัฏฐังคิกมัคคคาถา


อัฏฐังคิกมัคคคาถา
มัคคานัฏฐังคิโก เสฏโฐ
สัจจานัง จะตุโร ปทา
วิราโค เสฏโฐ ธัมมานัง
ทิปะทานัญจะ จักขุมา
เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ
ทัสสะนัสสะ วิสุทธิยา
เอตัญหิ ตุมฺเห ปะฏิปัชชะถะ
มาระเสนัปปะโมหะนัง
เอตัญหิ ตุมฺเห ปะฏิปันนา
ทุกขัสสันตัง กะริสสะถะ
อักขาโต โว มะยา มัคโค
อัญญายะ สัลละสัตถะนัง
ตุมฺเหหิ กิจจัง อาตัปปัง
อักขาตาโร ตะถาคะตา
ปะฏิปันนา ปะโมกขันติ
ฌายิโน มาพันธะนาติฯ

ไม่มีความคิดเห็น: