วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาทิตตปริยายสูตร 15-8-55-3


. กาโย อาทิตโต                                             กายเป็นของร้อน
โผฏฐัพพา อาทิตตา                                         โผฏฐัพพะ(คือสิ่งที่ถูกต้องทางกาย)เป็นของร้อน
กายวิญญาณัง อาทิตตัง                                   วิญญาณอาศัยกาย เป็นของร้อน
กายสัมผัสโส อาทิตโต                                      สัมผัสอาศัยกาย เป็นของร้อน
ยัมปิทัง กายสัมผัสสะปัจจะยา                         ความรู้สึกอารมณ์นี้เกิดขึ้น เพราะอายสัมผัสเป็น
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง                                       ปัจจัย  แม้อันใด
สุขัง วา ทุกขัง วา                                             เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี
อะทุกขะมะสุขัง วา                                          ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดี
ตัมปิ อาทิตตัง                                                  แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน
เกนะ อาทิตตัง                                                 ร้อนเพราะอะไร
อาทิตตัง ราคัคคินา                                          ร้อนเพราะไฟคือราคะ
โทสัคคินา โมหัคคินา                                       เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ
อาทิตตัง ชาติยา                                               ร้อนเพราะความเกิด
ชรามะระเณนะ                                                เพราะความแก่และความตาย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ                                             เพราะความโศก และความร่ำไรรำพัน
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ                                        เพราะความทุกข์ เพราะความเสียใจ
อุปายาเสหิ                                                       เพราะความคับแค้นใจ
อาทิตตันติ วะทามิ                                           เราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อน
. มโน อาทิตโต                                              มนะ(คือใจ) เป็นของร้อน
ธัมมา อาทิตตา                                                 ธรรมทั้งหลาย(คืออารมณ์ที่เกิดแก่ใจ)เป็นของร้อน
มโนวิญญาณัง อาทิตตัง                                   วิญญาณอาศัยมนะเป็นของร้อน
มโน สัมผัสโส อาทิตโต                                    สัมผัสอาศัยมนะเป็นของร้อน
ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา                      ความรู้สึกอารมณ์นี้ เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง                                       เป็นปัจจัย แม้อันใด
สุขัง วา ทุกขัง วา                                             เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี
อะทุกขะมะสุขัง วา                                          ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดี
ตัมปิ อาทิตตัง                                                  แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน
เกนะ อาทิตตัง                                                 ร้อนเพราะอะไร
อาทิตตัง ราคัคคินา                                          ร้อนเพราะไฟคือราคะ
โทสัคคินา โมหัคคินา                                       เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ
อาทิตตัง ชาติยา                                               ร้อนเพราะความเกิด
ชรามะระเณนะ                                                เพราะความแก่และความตาย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ                                             เพราะความโศก และความร่ำไรรำพัน
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ                                        เพราะความทุกข์ เพราะความเสียใจ
อุปายาเสหิ                                                       เพราะความคับแค้นใจ
อาทิตตันติ วะทามิ                                           เราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อน

ไม่มีความคิดเห็น: