วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อัฏฐังคิกมัคคคาถา แก้ไขปรับปรุง 15-8-55


อัฏฐังคิกมัคคคาถา แก้ไขปรับปรุง 15-8-55
มัคคานัฏฐังคิโก เสฏโฐ                                    บรรดามรรคทั้งหลาย มรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด
สัจจานัง จะตุโร ปทา                                       บรรดาสัจธรรมทั้งหลาย ธรรม ๔ บท(อริยสัจ๔)
                                                                        ประเสริฐสุด    
วิราโค เสฏโฐ ธัมมานัง                                                บรรดาคุณธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมประเสริฐสุด
ทิปะทานัญจะ จักขุมา                                      บรรดาสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐสุด
เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ                                  ทางนี้เท่านั้น มิใช่ทางอื่น
ทัสสะนัสสะ วิสุทธิยา                                      เพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ(ความเห็น)ของเธอทั้งหลาย
เอตัญหิ ตุมฺเห ปะฏิปัชชะถะ                            จงดำเนินตามทางนั้น
มาระเสนัปปะโมหะนัง                                     ซึ่งทำให้มารและเสนามารหลงทางได้
เอตัญหิ ตุมฺเห ปะฏิปันนา                                ก็เมื่อเธอดำเนินไปตามทางนั้นได้แล้ว
ทุกขัสสันตัง กะริสสะถะ                                  ก็จักสิ้นทุกข์
อักขาโต โว มะยา มัคโค                                   เราตถาคตบอกเธอแล้ว
อัญญายะ สัลละสัตถะนัง                                 ทางเพื่อบรรลุซึ่งธรรมเครื่องถอนกิเลสเพียงดังลูกศร
ตุมฺเหหิ กิจจัง อาตัปปัง                                    พวกเธอต้องบำเพ็ญเพียรให้เข้มข้นเอง
อักขาตาโร ตะถาคะตา                                     เราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น
ปะฏิปันนา ปะโมกขันติ                                   ภิกษุทั้งหลายผู้เพ่งพินิจดำเนินไปตามทางนั้น
ฌายิโน มาพันธะนาติฯ                                    แล้วจะพ้นบ่วงแห่งมารได้

ไม่มีความคิดเห็น: