วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อุททิสสนาธิษฐานคาถา 15-8-55


อุททิสสนาธิษฐานคาถา
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย      เชิญ เราทั้งหลายสวดอุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
ภะณามะ เส                                                      กันเถิด
(รับพร้อมกัน)
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                                      ด้วยบุญนี้อุทิศให้
อุปัชฌายา คุณุตตะรา                                      อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ
อาจะริยูปะการา จะ                                          แลอาจารย์ผู้เกื้อหนุน
มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)                 อีกทั้งปิยชน มีพ่อแม่แลปวงญาติ
สุริโย จันทิมา ราชา                                          สูรย์จันทร์ แลราชา
คุณะวันตา นะราปิ จะ                                      ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ
พฺรัหฺมะมารา จะ อินทา จะ                               พรหมมาร แลอินทราช
โลกะปาลา จะ เทวะตา                                     ทั้งทวยเทพและโลกบาล
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ                                 ยมราช มนุษย์ มิตร
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ                                       ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ                                    ขอให้เป็นสุขศานติ์ทุกถ้วนหน้าอย่าทุกข์ทน
ปัญญานิ ปะกะตานิ เม                                     บุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยศุภผล
สุขัง จะ ติวัง เทนตุ                                          ให้สุขสามอย่างล้น
ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง                                  ให้ลุถึงนิพพานพลัน
อิมินา ปุญญากัมเมนะ                                      ด้วยบุญนี้ ที่เราทำ
อิมินา อุททิเสนะ จะ                                         แลอุทิศให้ปวงสัตว์
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ                                      เราพลันได้ซึ่งการตัด
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง                                     ตัวตัณหา อุปาทาน
เย สันตจาเน หินา ธัมมา                                  สิ่งชั่วในดวงใจ
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง                                  กว่าเราจะถึงนิพพาน
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ                                   มลายสิ้นจากสันดาน
ยัตถะ ชาติ ภะเว ภะเว                                      ทุกๆ ภพทีเราเกิด
อุชุจิตตัง สะติปัญญา                                       มีจิตตรงและสติปัญญา
สัลเลโข วิริยัมหินา                                           อันประเสริฐทั้งความเพียรเลิศ
มารา ละภันตุ โนกาสัง                                     โอกาสอย่าพึงมีแต่หมู่มาร สิ้นทั้งหลาย
กาตุญจะ วิริเยสุ เม                                           เป็นช่องประทุษร้าย ทำลายล้าง ความเพียรจม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ                                      พระพุทธผู้ บวรนาถ
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม                                    พระธรรมที่พึ่งอันอุดม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ                                   พระปัจเจกพุทธะ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง                                 สมทบพระสงฆ์ ที่พึ่งผยอง
เตโสตตะมานุภาเวนะ                                      ด้วยอานุภาพนั้น
มาโรกาสัง ละภันตุ มาฯ                                   ขอหมู่มารอย่าได้ช่อง
ทะสะปัญญานุภาเวนะ                                     ด้วยเดชบุญทั้งสิบป้อง
มาโรกาสัง ละภันตุ มา                                      อย่าเปิดโอกาสแก่มาร (เทอญ)

ไม่มีความคิดเห็น: