วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตายนคาถา


ตายนคาถา
หันทะ มะยัง ตายะนะคาถาโย  ภะณามะ  เส.
ฉินทะ โสตัง   ปะรักกัมมะ,                              เธอจงบากบั่นตัดกระแสแห่งตัณหาเสีย
กาเม  ปะนูทะ  พฺราหฺมะณะ                             จงกำจัดกามคุณทั้งหลายเสียเถิดนะพราหมณ์
นัปปะหายะ มุนิ  กาเม,                                    มุนีที่ยังละเว้นกามคุณทั้งหลายไม่ได้ 
เนกัตตะมุปะปัชชะติ.                                       ย่อมเข้าถึงฌานยังไม่ได้
กะยิรา  เจ  กะยิราเถนัง,                                   ถ้าจะทำ, ให้ทำการนั้นจริง ๆ 
ทัฬหะเมนัง  ปะรักกะเม,                                 พึงบากบั่นซึ่งการนั้นให้มั่น
สิถิโล หิ ปะริพพาโช,                                      เพราะว่า, การบวชที่ยังย่อหย่อนละหลวม
ภิยโย  อากิ ระเตระชัง.                                     ยิ่งจะเกลี่ยโทษดังธุลี
อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย,                                 อันความชั่วร้าย, ไม่ทำเสียเลยดีกว่า 
ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง,                                 เพราะว่าความชั่ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลังได้
กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย,                                  ฝ่ายว่าความดี, ทำไว้นั่นแหละดีกว่า 
ยัง  กัตตะวา  นานุตัปปะติ.                              ทำแล้วไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลัง
กุโส  ยะถา ทุคคะหิโต,                                     เปรียบเหมือนหญ้าคาที่จับยังไม่มั่น 
หัตถะเมวานุกันตะติ,                                      ย่อมบาดมือได้โดยแท้
สามัญญังทุปปะรามัตถัง,                                สมณะคุณที่ลูบคลำเกี่ยวข้องอย่างชั่วช้าก็เหมือนกัน 
นิระยายูปะกัฑฒะติ.                                       ย่อมหน่วงเหนี่ยวไปสู่นรกได้
ยังกิญจิ สิถิลัง  กัมมัง,                                      อันการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อน
สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง,                                  ข้อวัตรปฏิบัติที่ยังเจือด้วยความเศร้าหมอง
สังกัสสะรัง  พรหมะจะริยัง,                             พรหมจรรย์ที่ยังต้องนึกด้วยความรังเกียจใจ
นะ ตัง โหติ,                                                     ทั้ง อย่างนั้น,
มะหัปผะลันติ.                                                ย่อมไม่เป็นการมีผลยิ่งใหญ่แล.

ไม่มีความคิดเห็น: