วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนา


เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนา

ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ                                      บัณฑิตชาติ สำเร็จการอยู่ในประเทศสถานที่ใด
วาสัง ปัณฑิตะชาติโย                                      พึงเชิญเหล่าท่านที่มีศีลสำรวมระวัง ประพฤติ
สีละวันเตตถะ โภเชตวา                                   พรหมจรรย์ เลี้ยงดูกันในที่นั้น
สัญญะเต พฺรหฺมจาริโน                                    เทพดาเหล่าใด มีในที่นั้น
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง                                   ควรอุทิศทักษิณาทานเพื่อเทวดาเหล่านั้นด้วย
ตาสัง ทักขิณะมาทิเส                                       เทพดาที่ได้บูชาแล้ว ท่านย่อมบูชาบ้าง
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ                                          ที่ได้นับถือแล้ว ย่อมนับถือบ้าง
มานิตา มานะยันติ นัง                                      แต่นั้น ท่านย่อมอนุเคราะห์เขา
ตะโต นัง อนุกัมปันติ                                       ประหนึ่งมารดา
มาตา ปุตตังวะ โอระสัง                                   อนุเคราะห์บุตรผู้เกิดจากอก
เทวะตานุกัมปิโต โปโส                                                บุรุษได้อาศัยเทพดาอนุเคราะห์แล้ว
สทา ภัทรานิ ปัสสะติ                                       ย่อมเห็นกิจการอันเจริญทุกเมื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: