วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓๒


1 รูปะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง             ความอยากในรูป เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในรูปนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความอยากในรูปนั้น
2 สัททะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความอยากในเสียง เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในเสียงนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความอยากในเสียงนั้น
3 คันธะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความอยากในกลิ่น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในกลิ่นนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความอยากในกลิ่นนั้น
4 ระสะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง           ความอยากในรส เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในรสนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความอยากในรสนั้น
5 โผฏฐัพพะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง   ความอยากในโผฏฐัพพะ เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในโผฏฐัพพะนั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความอยากในโผฏฐัพพะนั้น
6 ธัมมะตัณหา โลเก ปิยะรูปัง สาตะรูปัง          ความอยากในธัมมารมณ์ เป็นที่รักใคร่
เป็นที่พอใจในโลก
เอตเถสา ตัณหา ปะหิยะมานา ปะหิยะติ           ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในธัมมารมณ์นั้น
เอตถะ นิรุชฌะมานา นิรุชฌะติ                        เมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่ความอยากในธัมมารมณ์นั้น

ไม่มีความคิดเห็น: