วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

๕ สังฆานุสสติ


๕ สังฆานุสสติ
(หัวหน้านำ)
หันทะ มะยัง สังหานุสสตินะยัง กะโรมะ เสฯ  เราทั้งหลายจงขับสรรเสริญพระธรรมกันเถิด
(ร้บพร้อมกัน)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,          สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,          สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ปฏิบัติถูกแล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติชอบแล้ว
ยะทิทัง,                                                           คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ                               คู่แห่งบุรุษทั้งหลาย ๔
ปุริสะปุคคะลา,                                                            บุรุษบุคคลทั้งหลาย ๘
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                      นี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย,                                                       ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย,                                                      ท่านเป็นผู้ควรของต้อนรับ  
ทักขิเณยโย,                                                     ท่านเป็นผู้ควรทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย,                                            ท่านเป็นผู้ควรทำอัญชลีกรรม
อะนุตตะรัง ปัญญักเขตตัง โลกัสสา ติ,             ท่านเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาอื่นยิ่งกว่า ดังนี้
-----14-8-55

ไม่มีความคิดเห็น: