วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลักการภาวนา๒


เจริญพรหมวิหาร ๔
จากนั้นเจริญพรหมวิหาร ๔ ถ้าแผ่ไปไม่เจาะจงเรียกว่าอัปปมัญญาพรหมวิหาร ว่าดดยคำบาลีย่อๆ ให้สะดวกแก่ผู้จำยากก่อน ดังนี้เมตตา    คือ จิตคิดเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ตนและสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากัน            
กรุณา   คือ จิตคิดกรุณา เอ็นดูสงสารตนและคนอื่น   
มุทิตา   คือ จิตอ่อนน้อมพลายยินดีในกุศลของตนและคนอื่น                                     
อุเปกขา           คือ จิตคิดวางเฉยในสิ่งที่ควรปล่อยวาง                      
นั่งขัดสมาธิ
ต่อนี้ให้นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ดำรงสติให้มั่น อย่าให้ฟั่นเฟือน

1   ประนมมือไหว้แล้ว ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ แต่ในใจว่า                                        
พุทโธ เม นาโถ             พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า       
ธัมโม เม นาโถ             พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า           
สังโฆ เม นาโถ                         พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

2   แล้วกล่าวซ้ำอีกว่า                                                 
พุทโธ ๆ ธัมโม ๆ สังโฆ ๆ                                                                     

3   แล้วปล่อยมือลงข้างหน้าบริกรรมภาวนาแต่คำเดียวว่า     
พุทโธ  ( ๓ หน)                                                           

4   ต่อจากนั้นให้นึกถึงลมหายใจเข้าออก คือให้นับลมเป็นคู่ๆดังนี้                                        
พุท ลมเข้า  โธ ลมออก                                                  
อย่างนี้ต่อไปจนถึง ๑๐ ครั้งแล้ว

5   ให้ให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือ                        
๑ ลมเข้า พุทโธ หนหนึ่ง                                               
๒ ลมออก พุทโธ หนหนี่ง                                             
ภาวนาอย่างนี้ต่อไปจนถึง ๗ หน 

6   แล้วให้ตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือ                                                           
 ลมเข้า ลมออก ให้ภาวนา พุทโธ หนหนึ่ง                   
ทำอย่างนี้ไปจนถึง ๕ หน

7   แล้วตั้งต้นใหม่อีกดังนี้คือ    
ลมเข้า ลมออก ให้ภาวนา พุทโธ ๓ คำ                         
ทำอย่างนี้ต่อไปจนครบ ๓ วาระของลมเข้าลมออก

8   ต่อนั้นให้บริกรรมแต่ พุทโธ อย่างเดียวไม่ต้องนับลมอีกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: