วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

สิงคาลสูตร ๑๐ ๒๕-๓-๕๖


เอตา ทิสา นะมัสเสยยะ                                    คฤหัสถ์ในสกุลผู้สามารถ
อะละมัตโต กุเล คิหี                                          ควรนอบน้อมทิศทั้ง นี้
ปัณฑิโต สีละสัมปันโน                                                บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแล้ว
สัณโห จะ ปะฏิภาณะวา                                   เป็นคนละเอียดและมีปฏิภาณ
วินาตะวุตติ อัตถัทโธ                                       มีความประพฤติไม่เย่อหยิ่ง ไม่ดื้อกระด้าง
ตาทิโส ละภะเต ยะสัง                                      คนเช่นนั้น ย่อมได้ยศ
อุฏฐานะโก อะนะละโส                                    คนหมั่น ขยัน ไม่เกียจคร้าน
อาปะทาสุ นะ เวธะติ                                        ประพฤติการงานไม่ขาดสาย  เป็นคนมีปัญญา
อัจฉิททะวุตติ เมธาวี                                        ไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งปวง
ตาทิโส ละภะเต ยะสัง                                      คนเช่นนั้น ย่อมได้ยศ
สังคาหะโก มิตตะกะโร                                     คนผู้สงเคราะห์ ทำคนให้เป็นมิตร
วะทัญญู วีตะมัจฉะโร                                      รู้ถ้อยคำที่คนขอกล่าว ปราศจากความตระหนี่
เนตา วิเนตา อะนุเนตา                                     เป็นผ้แนะนำชี้แจงแสดงเหตุผลเนืองๆ
ตาทิโส ละภะเต ยะสัง                                      คนเช่นนั้น ย่อมได้ยส
ทานัญจะ ปิยะวัชชัญจะ                                   การให้ กล่าวถ้อยคำไพเราะ
อัตถะจะริยา จะ ยา  อิธะ                                  ประพฤติประโยชน์ในโลกนี้
สะมานัตตะตา จะ ธัมเมสุ                                ความเป็นผู้เสมอในธรรมนั้นๆ
ตัตถะ ตัตถะ ยะถา ระหัง                                 ในคนนั้นๆ ตามควร
เอเต โข สังคะหา โลเก                                      ธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้แล ต้องมีอยู่ในโลก
ระถัสสาณีวะ ยายะโต                                      เหมือนไม้สลักแห่งรถอันไปอยุ่ ฉะนั้น
เอเต จะ สังคะหา นาสสุ                                   ก็ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้จะไม่พึงมีไซร้
นะ มาตา ปุตตะการะณา                                  มารดาก็ดี ไม่พึงได้ความนับถือ
ละเภถะ มานัง ปูชัง วา                                     หรือบูชา เพราะเหตุบุตร บิดาก็ดี จะไม่พึงได้
ปิตา วา ปุตตะการะณา                                                ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุบุตร
ยัสมา จะ สังคะหา เอเต                                    เหตุใด บัณฑิตทั้งหลายพิจารณา
สะมะเปกขันติ ปัณฑิตา                                   เห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้โดยชอบ
ตัสมา มะหะตัง ปัปโปนติ                                เหตนั้น บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้อัน
ปาสังสา จะ ภะวันติ เตติ.                                 ประชุมชนสรรเสริญทั่วหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: