วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อัคคัปปะสาทะคาถา


อัคคัปปะสาทะคาถา
อัคคะโต เว ปะสันนานัง                                  เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมไสแล้ว
อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง                                    โดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง                                  เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อนัตตะเร                                       ซึ่งเป็นทักขิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง                                  เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข                                            ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะ และสงบระงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง                                  เลื่อมใสแล้วในสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อนุตะเร                                      ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง                                 ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ                                บุญที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ                                  อายุ วรรณะ ที่เลิศ
ยโส กิตติ สุขัง พะลัง                                       และยศ เกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี                                     ผู้มีปัญญา ตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว ให้ทาน
อัคคะธัมมะสะมาหิโต                                      แก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มนุสโส วา                                        จะไปเกิดเป็นเทพดา หรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปโมทตีติ                                     ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศ บันเทิงอยู่ ดังนี้แล

ไม่มีความคิดเห็น: