วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โภชนานุโมทนาคาถา


โภชนานุโมทนาคาถา
อายุโท พะละโท ธีโร                                        ท่านผู้มีปัญญา ได้ให้อายุ
วัณณะโท ปฏิภาณะโท,                                    ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ,
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี                                        ผู้มีปัญญา ให้ความสุข 
สุขัง โส อธิคัจฉะติ.                                          ท่านย่อมประสพสุข.
อายุง ทัตฺวา พะลังวัณณัง                                 บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ
สุขัญจะ  ปฏิภาณะโท,                                     และปฏิภาณ อย่างมีความสุข  
ฑีฆายุ ยะสะวา โหติ                                        จะไปเกิดในที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศที่นั้น
ยัตถะ ยัตถู ปปัชชะตีติ.                                  จงสำเร็จสมประสงค์ ดังนี้แล.

ไม่มีความคิดเห็น: