วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

การทำความเคารพพระของไทลื้อ

การทำความเคารพพระของไทลื้อ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
จะนั่งลงไหว้บนพื้น จะเห็นผู้หญิงเป็นส่วนมากที่สนใจเข้าวัด ผู้ชายจะมีเป็นส่วนน้อย เพราะเหตุนี้เอง
จึงปรากฏว่ามีเทพธิดาในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นจำนวนมาก ในดินแดนแห่งนี้http://www.4shared.com/photo/9U3buVUH/jinghong006.html

ไม่มีความคิดเห็น: